MHRB318 Трудови пазари

Анотация:

Основната цел на курса е да представи на студентите как работят трудовите пазари и какви са въздействията от провежданата политика по заетост и безработица на организационно и инидивидуално ниво. Курсът създава условия за придобиване едновременно на теоретични и практически познания за трудовите пазари и явленията като икономическата активност, заетост и безработица. Поставен е акцент върху необходимостта магистрите в областта на управлението на човешките ресурси да придобият не тясно специализирани, а принципни и практични знания за функционирането и развитието на трудовите пазари, както и на умения за сравнение и оценка на тенденциите в развитието им. Разяснява се влиянието на трудовите пазари върху икономиката, както и въздействието на икономическите процеси върху избора и вземане на решения за заетост и назначаване на работници и служители.

Студентите ще могат да изследват и да проучват важни аспекти на европейския и българския трудови пазари като в същото време се запознават с добри практики, свързани с трудовото посредничество, осъществяването на проекти в областта на заетостта, квалификацията и условията на труд. Предвижда се занятията да включват дискусии и анализ на ситуации от българската и европейската практика в областта на трудовия пазар с конкретни последствия за развитието му.

Цели на курса:

• Студентите да се запознаят с основополагащите теории и принципи на функциониране на трудовите пазари.

• Студентите да бъдат информирани как функционират европейския и българския трудови пазари.

• Студентите да придобият знания и умения за анализ на ключови тенденции на трудовия пазар, които оказват въздействие върху участниците в него.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ключови особености на трудовите пазари, съвременни модели и теории за трудовия пазар;

• Инструментариума за анализ на водещите тенденции на трудовите пазари и оценка на процесите, които протичат на тях;

• Принципите на функционирането на европейския трудов пазар и характеристиките на българския трудов пазар.

• Да интерпретират съдържанието, обхвата и структурата на стратегиите и програмите за заетост на национално ниво.

2) могат:

• Да анализират и оценяват трудовия пазар като потребители на квалификацията и уменията на човешкия капитал;

• Да се ориентират във възможностите за привличане на специалисти от конкретни целеви групи;

• Да ползват информация за проектите в областта на заетостта и квалификацията на работната сила.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Управление на човешките ресурси, бизнес контекст и мениджмънтФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Промените в съвременния труд, тенденции на световните трудови пазари, предизвикателства пред развитието на човешкия капитал.
 2. Теории и модели на трудовите пазари. Принципи на функциониране. Основни явления: икономическа активност и неактивност, заетост и безработица.
 3. Видове трудови пазари. Подходи за анализ на трудовия пазар. Несъответствия между търсенето и предлагането на труд: причини и последствия
 4. Европейски трудов пазар – характеристики, тенденции и перспективи за развитие
 5. Български трудов пазар – характеристики, тенденции, перспективи за развитие. Регионални трудови пазари- характеристики, тенденции, перспективи за развитие
 6. Трудовият пазар и квалификацията на работната сила. Умения за пазара на труда. Добри практики за включване на работещите в обучения
 7. Информационна мрежа на пазара на труда. Трудовото посредничество - възможности на частните и публични посредници
 8. Тест
 9. Стратегии за привличане и наемане на различни целеви групи на пазара на труда
 10. Гъвкави форми на заетост и на работното време – приложение на пазара на труда
 11. Национална политика в сферата на заетостта и безработицата
 12. Национално законодателство в областта на заетостта и безработицата
 13. Реализация на проекти по евопейските фондове в сферата на заетостта и безработицата – добри примери от българската практика
 14. Миграционни нагласи на българското население. Използване на чуждестранна работна сила на българския трудов пазар
 15. Презентации на курсови работи

Литература по темите:

Основна литература:

1. Белева, И., Цанов, В, Димитрова, Д.2014. Сегментация на пазара на труда в България. АИ "Проф. Марин Дринов". София

2. Белева, И.2012. Кризата на европейските трудови пазари: политики за заетост. изд. "Проф. Марин Дринов”. София

3. Владимирова, К.1995. На пазара на труда в България. УИ „Стопанство“. София

4. Гладичева, Р, Желева Р., Дечев, Т.2004. Българските работодатели и жените в труда. Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете. София

5. Димитров, Л., Николова, А., Димитрова, П. 2006.Гъвкавост на пазара на труда в България. АИАП

6. Дулевски, Л.2012. Пазар на труда. УИ „Стопанство“. София

7. Икономически и социален съвет.2011.Стратегия „Европа 2020“ и кризата: предизвикателства пред пазара на труда. София

8. Национален план за действие по заетостта през 2018г., Министерство на труда и социалната политика, 2018, https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=249

10. Национален семинар. 2008.Правата на българските граждани на единния европейски пазар на труда.УНСС. УИ „Стопанство“. София

11. Политиките на Европейския съюз: Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване, Европейска комисия Генерална дирекция „Комуникации“,Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, http://europa.eu/pol/socio/index_bg.htm

12. Рийч, Р.1992. Трудът на нациите: как да се подготвим за капитализма на 21-ви век. УИ „Св. Климент Охридски“. София

13. Франц, Волфганг.1996. Пазарът на труда.Ace programme.София

14. Шопов, Г., Цанов, В, Белева, И.,Христосков, Й. Д.2017. Пазарът на труда и социалната защита на хоризонт 2020. Издателство на БАН. София

15. http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=bg&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=eesner

16. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062&langId=en

17. http://europa.eu/pol/socio/index_bg.htm

18. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.3.htm

Допълнителна литература:

1. Димитрова, М. 2018. Преодоляването на пречките пред интегрирането на младите хора на пазара на труда в България. Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „Власт, управление и обществено развитие“ 7.06.2017г. Издателство НБУ.София

2. Димитрова, М. 2017. Студия „Проблеми на политиката за младежка заетост и безработица в България“. Годишник на департамент „Администрация и управление“. Том 2. стр.47-60. Достъпно на: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/download/.../t.../6-mariana-dimitrova.pdf

3. Димитрова, М. 2016. Датският модел за пазар на труда – чудо или резултат от добре проведени реформи. Годишник на департамент „Администрация и управление“, Том I. НБУ. София

4. Димитрова, М. 2017. Въздействие на членството на България в Европейския съюз върху трудовия пазар и националната политика за заетост. Национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“. Департамент „Право“ и департамент „Администрация и управление“. 11 ноември 2017г.НБУ.София

5. Закон за насърчаване на заетостта

6. https://www.az.government.bg/bg/stats/view/2/61/

7. http://www.esc.bg

8. https://ime.bg

9. http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=249

10. http://labour-bg.net/index.php?option=com_content&view=article&id=577:2012-03-02-10-02-56&catid=2:2009-11-19-10-13-08&Itemid=11

11. http://investsofia.com/pazar-na-truda-v-sofia/#1511786647923-fd78163f-833b

12. http://www.nsi.bg/

13. Upskilling unemployed adults (aged 25 to 64): The organisation, profiling and targeting of training provision, European Union, 2015, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14406&langId=en

14. ‎New skills for new jobs: Anticipating and matching labour market and skills needs, European Commission, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568

15. https://btvnovinite.bg/videos/tazi-sutrin/industrialna-karta-na-balgarija.html