MHRB327 Семинар: Стандарти и системи за качество

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът има за цел:

• да даде информираност на студентите за мястото и ролята на стандартите и системите за стандартизация при провеждането на стратегически и оперативни дейности насочени към подобряване на представянето на организациите. Запознаване с водещите системи насочени към осигуряване на удовлетворението на клиентите - ИСО 9001:2008; ИСО 14001; ИСО 18001 и др.;

• да бъде изяснена ролята на клиента при изпълнение на дейността на организацията;

• да бъде прецизирана ролята на персонала и идентифицирани неговите действия с оглед постигане на максимална удовлетвореност на клиентите;

• да бъде изяснена структурата на процедурите и тяхното място в прилагането на процесния подход, като основа на изграждане на системите за стандартизация.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• принципа на действие на системите за качеството;

• структурата на изграждане на сертифицирани системи за качеството;

• най-често използваните сертифицирани системи за осигуряване на качеството;

• предназначението и функционирането на интегрираните системи за управление на качеството.

2) могат:

• да участват в структурирането на дейностите по управление на качеството при изграждането на сертифицирани системи;

• да участват в разписването на процедури, осигуряващи бизнес процесите в системите за осигуряване на качеството;

• да подпомагат разписването на Наръчника по качество на съответната организация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Организационно управление.

• Управление на качествотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни термини и концепции за качеството
  2. Икономически аспекти на управление на качеството
  3. Управление на качеството
  4. Системи за стандартизация
  5. Организиране на работата по качеството в бизнес дейността на фирмата
  6. Пазарните фактори и качеството

Литература по темите:

• ИСО 9001:2008 Брошура за изграждане на сертифицирана система за осигуряване на удовлетворението на клиента.

• Работни документи на различните видове стандарти - ИСО 14 0001, OHSAS, HACCP .

Средства за оценяване:

Студентът може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на практическата задача и представянето на семинара през семестъра.

Оценяването на студентите в сесията става чрез практическа самостоятелна работа, предадена в MOODLE НБУ. Относителната тежест е 100%.