MHRB325 Практика: Продължаващо професионално развитие, III част

Анотация:

Практика: Непрекъснато професионално развитие – 4 част е последният от четирите елемента на извън аудиторната форма Практика в МП УРЧР, която е израз на концепцията за непрекъснатото професионално развитие и ученето през целия живот и е съобразена с изискванията на Професионалните стандарти за мениджъри по човешки ресурси на CIPD, БАУРЧР и Европейската и Национална квалификационна рамка.

Целта на Практика: Непрекъснато професионално развитие е да повиши възможността за интегриране на знанията, да предостави условия за прилагане на наученото в практиката и осигури среда за споделяне на опита с практици, чрез работа по специфични проекти в конкретни организации.

Практиката обхваща четири семестъра от програмата и е структуриран като последователни, логически свързани единици, със специфични инструкции за студентите, включващи постигането на определени компетенции, задачи и дейности за изпълнение.

Практиката дава възможност на студентите да се ориентират към своята магистърска теза.

Целите на Практика: Непрекъснато професионално развитие – 4 част са:

• Да даде възможност на студентите да демонстрират знания и професионална компетентност в реалните условия на УЧР, както и отговорност към непрекъснатото професионално развитие чрез систематичен и постоянен преглед на личното развитие.

• Да даде възможност на студентите да оценят същността на учебния процес и саморазвитието, предлагани в програмата, като ги обобщят в портфолио;

• Да представят своите постижения, чрез готово портфолио и да демонстрират високо ниво на компетентност изисквана от стандарта Продължаващо професионално развитие.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• смисълът и съдържанието на работното портфолио;

• съвременните тенденции при използване на различни типове портфолио;

• ползите от разработването и актуализирането на работно портфолио, и поддържането му в електронен формат;

• видове доказателства за компетентност;

• международният опит в тази област.

2) могат да:

• да използват специфични техники: за диагностициране на потребностите от учене;

• управляват системно личностното си и професионално развитие, като използват подходящи стратегии, рамки и техники.

• разбират, обясняват и правят критична оценка на възможностите за обучение - формално и неформално, свързани с работата и личните перспективи.

• идентифицират нуждите за лично усъвършенстване или развитие

• да анализират резултатите от обученията и отражението им върху изпълнението на работата; да оценяват ефективността на проведени обучения;

• да подбират и съхраняват подходящи доказателства за компетентност в професионалната област;

• прилежно и акуратно да поддържат систематизирано работно портфолио;

• представят своите постижения пред аудитория, чрез систематизирано портфолио.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Политиката на БАУРЧР за непрекъснатото професионално развитие;

• Концепцията за портфолио за непрекъснато професионално развитие;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ СТУДЕНТИТЕ? Да представят данни за непрекъснато професионално развитие посредством портфолио, в което са отразени знанията, придобити по време на обучението; да изготвят личен план за развитие, който отразява организационните изисквания, дългосрочните индивидуални цели и резултатите от ученето. Да презентират пред аудитория своите постижения за периода на обучението, чрез Комбинирано портфолио (академично и професионално), както и своя план за развитие за период от три години след приключване на обучението в магистърската програма. От студентите в магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси” се изисква да съхранят всичко, което правят в процеса на обучението си в специално портфолио. Портфолиото служи като доказателствен материал за активната дейност по време на обучението и като средство за оценяване на компетентността на студентите. Портфолиото е система, която гарантира: • съхраняване на точна и вярна лична информация; • възможност за регистриране и отчитане на резултатите от оценяването и верификация; • идентифициране и преглед на напредъка на студентите. Осигурява възможност за: • ефективна и прозрачна оценка на наученото в областта на УРЧР; • оценка и признаване на компетентност като професионалист; • лесно и систематизирано поддържане и актуализиране на информацията.

Литература по темите:

• Иванова, М. (2013) Указания за разработване на предварителен мениджърски доклад.

• Банчева,Е., Иванова, М., “Учене и развитие чрез портфолио”, София: УМ-НБУ - учебник за магистърска програма УРЧР на НБУ-УМ, ISBN 978-954-535-452-6, 2006

• Armstrong, M. (2006). A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

• Marchington, M. and Wilkinson, A. (2002). People management and development. 2nd ed. London: CIPD.

• Професионални стандарти за работещите в областта на УЧР (2003), изд. Ciela, София

• http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/3BF07636-4E9A-4BDB-8916-95CC94F72EC9/0/profstands.pdf

Средства за оценяване:

На базата на работата в асинхронни дискусии в Мудъл (20%) и самостоятелна работа по „Разработване и поддържане на портфолио“ (80%), се формира крайната оценка за курса.