MHRB315 Управление на качеството и стандарти

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът има за цел да даде информираност на студентите по отношение на мястото и ролята на удовлетворението на клиенти и потребители при формиране на конкурентоспособността на организацията. Разглеждат се областите, които формират качеството като икономическа категория и как неговото адекватно управление води до подобряване на представянето на организациите както по отношение на външната среда, така и по отношение на работата. Идентифицирани са ролята и мястото на стандартите при създаването на организационните рамки за осигуряване на удовлетворение на клиентите

• да дефинира разбирането за категорията качество в контекста на организационното управление

• да даде информираност за ролята и мястото на управлението на човешките ресурси за постигане на конкурентоспособност

• да запознае студентите с икономическите аспекти на управление на качеството

• да повиши разбирането за важната роля на мениджмънта в процесите за удовлетворение на клиентите и постигане на конкурентно предимство.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След провеждането и изучаването на лекционния курс студентите ще знаят:

- същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

- основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

- генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

- съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

- основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството;

- типовете стратегии за управление на качеството и техните особености;

- основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.

и ще могат:

- да дефинират същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

- да идентифицират основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

- комплексно да анализират и оценяват генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

- да извеждат и анализират съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

- да прилагат основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството

- да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите за управление на качеството;

- да дефинират основните изисквания към мениджърите, към организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото изпълнение на стратегиите за управление на качеството;

- да вземат решения за прилагането на основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Организационно управлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА. ОСНОВНИ ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ, ОБУСЛАВЯЩИ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И НЕЙНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
  2. ПОДХОДИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  3. ОСНОВНИ ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ, ОБУСЛАВЯЩИ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И НЕЙНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
  4. ВЪВЕДЕНИЕ В КВАЛИМЕТРИЯТА. ИНЖЕНЕРНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  5. РОЛЯТА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО
  6. СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО
  7. ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА НА РАЗРАБОТЕНАТА ОТ ISO МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  8. РАЗРАБОТВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО
  9. СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО ISO
  10. ОДИТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Литература по темите:

• ИСО 9001:2008 Брошура за изграждане на сертифицирана система за осигуряване на удовлетворението на клиента.

• Работни документи на различните видове стандарти - ИСО 14 0001, OHSAS, HACCP .

Средства за оценяване:

На базата на работата в групите по време на семинарното занятие и на базата на тест, който може да се попълва и дистанционно или с присъствено занятие (1 астр. час) се формира оценката.