MHRB314 Управление на проекти

Анотация:

Курсът е с практико - приложна насоченост.

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Общата цел на курса е студентите да усвоят комплекс от концепции, модели и приложни инструменти за управление и планиране на цикъла на проекта със специален фокус върху ролята на хората и екипите в тези процеси.

Целта на курса е да:

• даде ядро (система) от знания за основни концепции, модели и подходи за управление на цикъла на проекта;

• да предложи подходи и инструменти за организиране и управление на дейностите на всеки етап от проектния цикъл;

• да развие умения за прилагане на тези модели към конкретна ситуация, чрез системно използване на подходящи инструменти;

• да анализира мястото на хората и тяхното управление в цикъла на проекта;

• да анализира ролята на ръководителя /лидера/ на екипа и неговите функции;

• да анализира останалите основни роли в цикъла на проекта.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• модели и концепции за управление на цикъла на проекта;

• подходи и инструменти за анализ и планиране на дейности по проекта;

• основните роли в цикъла на проекта;

• инструменти за декомпозиране на дейностите, детайлно планиране, описание и оценка на рискове, ресурси и стъпки за съставяне бюджет на проекта;

• основните изисквания към най-тясно свързаните с проекта лица.

2) могат:

• да прилагат инструменти за анализ на средата, измерване на несъответствието, описание на продукта на проекта;

• да анализират и опишат изискванията/ очакванията на основните, свързани с проекта заинтересовани страни;

• да поставят адекватни, измерими и обвързани с организацията цели на проекта;

• да опишат системно обхвата на проекта, ограниченията на обхвата на проекта, приложимите допускания и предпоставки;

• да извършват системен анализ на групи рискове, да ги оценяват и да планират дейности за избягване/ намаляване на последствията от рискове;

• да планират и измерват необходимите усилия, продължителности, времена, ресурси и компетенции, за съставяне на подробни работни планове и бюджети;

• планират подходяща организация, комуникация и отчетност в проектните екипи;

• да формулират адекватно задание за проект.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по управление на хора и процеси.



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1 Промяна, цели на организацията, проекти, проектен цикъл, осигуряване на качеството на процеси и крайни резултати
  2. 2 Задание за проект – подходи, елементи, инструменти за анализ и описание, представяне
  3. 3 Подходи и инструменти за подробно планиране, графици и бюджети
  4. 4 Място на хората в проектите – роли, свързани лица, подходи и инструменти за комуникация, управление, мотивация, отчетност
  5. 5 Избор на подход и инструменти за първоначален анализ на средата, целите на проекта, свързаните с него лица
  6. 6 Приложение на подходи и инструменти за първоначален анализ на средата, целите на проекта, свързаните с него лица
  7. 7 Избор на подход и инструменти за описание на продукта на проекта, обхвата/ ограниченията на обхвата, рискове, детайлно планиране, организация на екипа на проекта, изисквания към основните лица в екипа на проекта
  8. 8 Приложение на подходи и инструменти за анализ и описание на продукта на проекта, обхвата, рисковете, набелязване на дейности за справяне с рисковете
  9. 9 Приложение на подходи и инструменти за детайлно планиране, организация на екипа на проекта, изисквания към основните лица в проекта и основни етапи от стратегията за осъществяване на проекта
  10. 10 Приложение на подходи и инструменти за създаване на план/график за изпълнение на проекта, описание и измерване на необходимите ресурси, съставяне на бюджет на проекта

Литература по темите:

Базлянков, Л. Управление на проекти, учебно помагало, НБУ, 2011

Brown, M. Successful Project Management in a week, IM Foundation, Headway Hoddler and Stoughton, 1994

Кендал, Б., Управление на човешките ресурси, УНСС, 1995

Lock, D. The Essentials of Project Management, Gower, 1998

Project Management Guide, European Commission, Method and Instruments for Project Cycle Management, Office for official publications of the European communities, 1997.

Бизнес план и инвестиции. Аделина Костова. НБУ, София, 2002.196 стр. ISBN 954-535-086-5

Икономика за мениджъри. Аделина Костова. НБУ, София, 2002,2003, 2005. 360 стр. ISBN 954-535-119-5.

Теория за вземане на решения. Димитър Терзиев. НБУ, София,2002. 103 стр. ISBN 978-954-535-022-1

Стратегически мениджмънт. Ангел Доралийски. НБУ,София, 2002, 2005, 2008, 2011. 156 стр. ISBN 954-535-1699

Стратегическо управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2009. 442 стр. ISBN 978-954-535-323-6

Предприемачество. Деян Дойков. НБУ, София, 2004.240 стр. ISBN 954-535-322-8

Планиране и прогнозиране. Ирена Славова. НБУ, София,2005, 2009. 231 стр. ISBN 954-535-212-4; 978-954-535-104-7

Управление на проекти. Руслан Пенчев. НБУ, София, 2008.

204 стр. ISBN 954-535-194-2

Предприемачество и предприемачески проекти. Деян Дойков. НБУ, София, 2007. 240 стр. ISBN 978-954-535-483-0

Управление на проекти – инструмент за постигане на устойчиво

развитие. Надя Маринова. НБУ, София, 2012. 248 стр. ISBN 978-

954-535-735-0

Средства за оценяване:

Крайната оценка за курса се формира от резултатите от два компонента на писмен изпит – тест и писмено изложение по зададена тема, с еднаква тежест – 50:50.