TCMM336 Безжичен достъп в телекомуникационните мрежи

Анотация:

Разглеждат се системите безжичен достъп в телекомуникационните мрежи, аналоговите и цифрови радио системи, оптималните методи за обработка на слаби сигнали, радио релейните линии, архитектура на мрежите, безжичните системи „Точка до много точки”, WIFI системите и WIMAX мрежите, използване на „Bluetooth” устройствата.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще имат познания върху същността, технологиите и приложението на системите за безжичен достъп в телекомуникационните мрежи.
Предварителни изисквания:
Базисни познания по радиокомуникацииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
test

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Компакт Диск с документи и други материали.

2. Наръчник по радиорелейни линии на ITU.

3. Стандарти и протоколи за безжични комуникации IEEE 802.11.

4. Стандарти и протоколи за безжични комуникации IEEE 802.15.

5. Стандарти и протоколи за безжични комуникации IEEE 802.16.

6. Стандарти и протоколи за безжични комуникации Bluetooth.

Свободен избор от студентите на литература в областта на спътниковите съобщения от библиотеки и от Интернет страниците на спътниковите оператори.

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите (с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка):

През семестъра ще има поне 3 текущи оценки за изпълнение на конкретна поставена задача (събеседвания, самостоятелна работа и реферат), контролно.

Ё Подготовка на реферат - 30 %

Презентация на реферата 30%

Ё Участие в дискусиите - 40 %

Ё Изпит – изпит по изтеглен билет.