TCMM119 Семинар: Цифрови мрежи

Анотация:

Да даде познания в областта на цифровите системи

• Да запознае студентите с видовете цифрови далекосъобщителните мрежи

• Студентите да могат да се ориентират в различните съвременни телекомуникационни приложения и услуги на цифровите мрежи

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

? ще знаят:

• основните телекомуникационни мрежи – телефонни, телеграфни, мрежи за предаване на данни

• видовете мрежи, техните основни характеристики, специфичните фундаментални мрежови планове и принципите на тяхното планиране

• принципите на комутация и пренасяне

• съвременните телекомуникационни услуги

? ще могат:

• да разработват сами проучвания и планове за различни приложения на телекомуникационни мрежи


Предварителни изисквания:
Курс Основи на цифровите мрежи

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Маргарита Петкова, Основи на телекомуникационните мрежи - книга първа от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

2. Маргарита Петкова, Цифрови телекомуникационни мрежи и услуги на България, книга пета от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

3. Павел Мерджанов, Телекомуникационни мрежи, част 1, “Нови Знания”, София, 2002 г.

4. Христо Христов Сеферин Мирчев, Неделчо Неделчев, Основи на телекомунуикациите, “Нови Знания”, София, 2001 г.

5. Евелина Пенчева, Въведение в модерните телекомуникации, “Нови Знания”, София, 1999 г.

6. Цв.Сергиева, Ч.Кочев, Б.Ангелов, Съвременно състояние и перспективи на развитие на съобщителните мрежи, Аналитичен обзор, ЦЕНТИ, НИИС, 1992 г.

7. П.Брънеков. Таксуване на телефонните разговори, Аналитичен обзор, ЦЕНТИ,НИИС, 1987 г.

8. Ч.Димитров, Е.Ташева, Обществени мрежи за предаване на данни, Аналитичен обзор, ЦЕНТИ, НИИС, 1987 г.

9. С.Рабов, Л.Христов, Оптични комуникации, изд. Нови знания, 1999 г.

10. Peter Kahl, ISDN The future Telecommunication network,TTkRv. Decker’s Verlag, 1986.

11. Кирил Боянов и колектив, Компютърни мрежи. Интернет, Изд. Апиинфоцентър, София, 1998.

12. Николай Пенев, Съвременни комуникационни системи и технологии. Изд. В.Недков, 2008.

13. Васил Къдрев, Ангел Гушев, Комутационна и мултиплексна техника, Изд. на ВТУ, София, 2011 г.

Средства за оценяване:

Подготовка на курсова работа, презентация и защита