TCMM314 Изграждане и управление на корпоративен имидж и корпоративна репутация

Анотация:

Живеем в епохата на информационното общество. Това, което можем със сигурност да кажем е, че комуникациите като цяло и телекомуникациите в частност ще играят все по голяма роля, като средство за общуване и бизнес-индустрия. В този глобален контекст на 21 век PR и управлението на корпоративния имидж и корпоративната репутация ще играят все по – голяма роля за по-доброто разбиране на все по – усложняващата се действителност. Важно е да уточним понятията. Според професор Грейъм Доулинг:

Корпоративна идентичност са символите и номенклатурата, която една организация използва, за да се идентифицира пред публиката – корпоративно име,лого,рекламен слоган, фирмено облекло и т.н.

Корпоративен имидж е общата оценка/включваща различни мнения и чувства/ на един човек или група хора за дадена организация

Корпоративна репутация са приписваните ценности/като достоверност, откровеност,отговорност и честност/ предизвикани от корпоративния имидж, създаден в един човек или група.

В моето съзнание тези три характеристики са принадената стойност, добавената психлогическа стойност на една организация, на нейните продукти и услуги. Мога да дам много примери в тази посока. В този смсъл репутация и имидж се градят непрекъснато, година след година, докато фирмата, корпорацията, държавата или дори отделната личност съществуват.

Корпоративната репутация е толкова важна, че проф. Доулинг не препоръчва тя да бъде оставена на външна фирма, както се прави с PR и рекламата например. Поради това е особено важно бъдещите мениджъри да са наясно с фактора корпоративен имидж и корпоративна репутация и да умеят да го изграждат и управляват. това ще им помогне както на персонално ниво, така в професионалното израстване и фирмения просперитет.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Иван Драганов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ще съумеят да изграждат имидж и репутация на лично и фирмено ниво. А те са т.нар. принадена стойност на личността.
Предварителни изисквания:
Да имат базови познания по PR и електронни медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в PR
 2. Възникване на PR
 3. PR и журналистиката
 4. PR и средствата за масова комуникация
 5. PR като инструмент за създаване на корпоративен имидж
 6. Създаване на корпоративна идентичност
 7. PR и създаване на лична репутация
 8. PR и създаване на фирмена и корпоративна репутация
 9. Управление на фирмена и корпоративна информация
 10. Създаване на умения за общуване
 11. Умението да се слуша
 12. Умение да се говори
 13. Цели на производителя
 14. Създаване на отговорен маркетинг като елемент от фирмения и корпоративен имидж
 15. Интереси на производителя-потребности на портебителя

Литература по темите:

Корпоративната репутация - Грейъм Доулинг

Ефективен PR - Скът Кътлип, Алън Сентър, Глен Блум

Средства за оценяване:

текущи изпити