TCMM191 Практика: Правна защита на предприятията в електронния съобщителен пазар

Анотация:

Курсът дава възможност основните теоретични познания и съответната нормативна база в областта на правната защита на предприятията в електронния съобщителен пазар да се приложат за придобиване на допълнителни познания и умения чрез разглеждане на конкретни казуси.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познания:

Познават приети решения по производства от специализирани институции отговорни за регулирането правната защита на предприятията в електронния съобщителен пазар, дейността на операторите и тяхното пазарно поведение.

Умения:

Извършват анализ на решения по производства от специализирани институции отговорни за регулирането и правната защита на предприятията в електронния съобщителен пазар.


Предварителни изисквания:
Основни познания по нормативната база и регулирането на съобщителния пазар.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Закон за електронните съобщения

Закон за защита на конкуренцията

Допълнителна:

Производства и решения на Комисия за защита на конкуренцията

http://reg.cpc.bg/AllNewResolutions.aspx?dt=2&ot=2

Материали за обществено обсъждане по проекти на общи и нормативни административни актове по ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕП на Комисията за регулиране на съобщенията http://www.crc.bg/

Средства за оценяване:

1. Писмена работа, реферат – 40%

2. Устно изложение – 60%