TCMM170 Съвременни аспекти на икономиката в телекомуникациите

Анотация:

Курсът разглежда основните аспекти на икономиката на телекомуникационния сектор в съвременните пазарни условия. Особено внимание е обърнато на икономическите аспекти в новата регулаторна рамка, промените в директивите на ЕС и новите препоръки на ЕК. Представени са пазарните анализи, регулирането в сектора, пазарните дефекти, пазарни тенденции. Обоснована е необходимостта от регулирането на пазарните отношения при взаимното свързване на мрежите на фиксирани и мобилни оператори. Важно място е отделено на асиметричните и асиметричните цени за терминиране на гласови услуги, моделите за разпределение на разходите, проблемите свързани с признаване на приходите.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания:

познават икономическата среда при функционирането на телекомуникациите в съвременните условия на развиващ се конкурентен пазар и неговата социална и потребителска ориентация;

запознати са с основите икономически и регулаторни аспекти на действащата нормативна база на ЕС в областта на телекомуникациите и ползите за всички участници на пазара.

Умения:

анализират съвременната регулаторна рамка на ЕС и провят оценка на българската регулаторна среда;

разбират съвременните посоки и степента на либерализация и конкуренция при динамично технологично обкръжение;

анализират вътрешната и външна пазарна ситуация и предлагат възможности за пазарно ориентирано конкурентно и потребителско поведение;

предлагат модел за разпределение и определяне на разходите;


Предварителни изисквания:
Познания от икономиката и регулирането на телекомуникациите на ниво бакалавър.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

1). Директиви, Регламенти и Решения в сила на Европейския парламент и на Съвета,

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm

2) Препоръки и ръководства на ЕК

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/recomm_guidelines/index_en.htm

3). Секторна политика в телекомуникациите, http://www.crc.bg/

4). Закон за електронните съобщения, http://www.crc.bg/

4). Обществени обсъждания на документи за анализ и оценка на пазарите http://www.crc.bg/

5). Курс лекции "Съвременни аспекти на икономиката в телекомуникациите" в НБУ

Допълнителна:

1). Директива 2002/21/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обща регулаторна рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги http://www.europe.bg/upload/docs/1109692376_Direktiva_2002_21_EO.pdf

2). Директива 2002/19/ЕО

Относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях, http://www.daits.government.bg/upl/docbg20071019144230.doc

3). Директива 2002/77/ЕС

Относно конкуренцията на пазарите за електронни съобщителни мрежи и услуги

http://www.daits.government.bg/upl/docbg20071019145826.doc

4). Директива 2002/20/

За лицензирането на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за Лицензирането)

http://www.trc.government.bg/euro_documents/download/2607

5) Директива 2002/22/ЕО

Относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, http://www.daits.government.bg/upl/docbg20071019145448.doc

7). Икономика на съобщенията, УИ "Стопанство", УНСС, С. 2008

8). Корпоративен анализ, The Economist Books, "Класика стил", С. 2001

Средства за оценяване:

T1 – Присъствие и участие - (60 %);

T2 - Самостоятелна работа (реферат, курсова работа, презентация) - оценка (40%).

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ИЗПИТ

1. Писмена работа – 40%

2. Устно изложение – 60%

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ИЗПИТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДНА ТЕКУЩА ОЦЕНКА

1. Оценката от текущо оценяване – 50%;

2. Представяне на писмена работа – 50%.