TCMM129 Семинар: Секторна политика в телекомуникациите

Анотация:

Да се създаде възможност чрез разработване на отделни казуси и провеждане на семинарни занятия студентите да бъдат запознати с основните теоретични и прагматически подходи заложени в секторната политика в телекомуникациите в условията на либерализиран пазар.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще имат основни познания за основни познания в областта на политиката на развитие на пазарните и потребителски аспекти на телекомуникационния сектор; да използват получените знания за по-лесно усвояване на курса по мениджмънт в телекомуникациите.
Предварителни изисквания:
Общообразователна подготовка Основни правни познания по развитието, либерализацията и регулирането на сектора.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Секторна политика в далекосъобщенията;

2. Закон за далекосъобщенията;

3. TELECOMMUNICATION INDICATORS HANDBOOK - ITU;

4. Материали от проучвания на PA Consulting Group - Великобритания по въпросите на лицензирането, регулирането, ценообразуването, политиката, структурата и управлението;

5. Impact of restructuring issues and new technologies on business planning practices in telekomunications, BDT - ITU, 1999;

6. Telecommunication trade and finance colloquium for Europe, BDT - ITU, 1999;

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ