TCMM206 Стандарти в телекомуникациите

Анотация:

Да даде познания в областта на стандартизацията в национален, европейски и глобален мащаб, с насоченост към информационните и комуникационни технологии. Да даде познания в областта на оценката на съответствието и сертификацията, както и на европейските нормативни актове в тази насока.

Да се придобият базови познания за организацията и дейността на глобалните, европейски и национални органи по стандартизация.

Чрез самостоятелната си работа и участието си в семинари студентите да придобият познания за комуникиране със стандартизационни организации и извличане на необходимата информация, както и да обогатят терминологичните си познания на английски език.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да разширят познанията си върху съвременните информационни и комуникационни технологии, като свържат технологиите с отнасящите се до тях стандарти и спецификации;

Да имат познания за дейността и продуктите на глобалните, европейски и национални стандартизационни организации (включително и на неформалните такива - т.нар. "форуми") и да знаят как да търсят необходимата им информация;

Да имат общи познания за нормативната уредба в областта на стандартизацията, оценката на съответствието и сертификацията в глобален, европейски и национален мащаб;

Да разширят познанията си в специфичната терминология както на български, така и на английски език.


Предварителни изисквания:
Общообразователна подготовка, Студентите трябва да имат базови познания по

информационни и комуникационни технологии.

Владеене на английски език с оглед практическото му използване.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Лекции на преподавателя

Интернет материали по тематиката на курса

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50%

ПИСМЕН ИЗПИТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 50%