TCMM163 Евроинтеграция и насоки за развитие на телекомуникациите

Анотация:

Да даде начални теоретични познания за:

- процеса на либерализация на телекомуникационния сектор в Европейския съюз;

- регулационната рамка на далекосъобщителната дейност;

- правните инструменти на Европейската комисия като директиви, регламенти и др.;

- етапите и дейностите в процеса по присъединяване на България.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р
проф. Антони Славински  
доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да могат да се ориентират в процеса на прилагане на европейското законодателство у нас, в действащите нормативни актове в областта на електронните съобщения, както и да придобият практически умения за тяхното прилагане.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Директива 90/387/ЕС за осъществяване на вътрешния пазар за телекомуникационни услуги чрез въвеждане на открит достъп до мрежата (open network provision – ONP)

• ДИРЕКТИВА 90/388/EC ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА НА ПАЗАРА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

• Резолюция на Съвета от 07.02.1994г. за принципите на Универсалната услуга (ВПУ) в областта на телекомуникациите

• Директива 97/13/ЕС за рамката на общите и индивидуални лицензии за телекомуникационни услуги

• Директива 97/33/ЕС за взаимното свързване в телекомуникациите с оглед на осигуряване на универсална услуга и интероперабилност чрез прилагане на принципите на открит достъп до мрежата

• ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТ 98/10/EC за прилагане на подхода на открития достъп до мрежата (ONP) за гласова телефонна услуга и за универсална услуга в телекомуникационната при конкурентна среда

• РЕГЛАМЕНТ /ЕС/2000/2887/ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯ В АБОНАТНАТА МРЕЖА

Средства за оценяване:

Есета, курсови работи, изпит