CELB301 Информатика

Анотация:

Курсът запознава с предмета и методите на информатиката нейното приложение в биологията

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

доц. Петя Асенова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Предмета и методите на информатиката като наука

" Фундаментални понятия за компютърните системи, операционни системи и мрежи

" Понятие за математическите основи на информатиката

2) могат:

" Да използват апарата на информатиката за усъвършенстване на своята подготовка и в бъдещата работа


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Информатиката като наука. Биоинформатика. Приложения в биологията.
  2. Компютърни системи
  3. Булева алгебра. Приложения в биологията лекция
  4. Кодиране на информация в компютъра
  5. Комбинаторика. Приложения в биологията
  6. Компютърни мрежи.
  7. Мултимедийни технологии. Уеб. Компютърни симулации
  8. Контролна работа
  9. ИТ като изчислителни и графични средства по биология
  10. Работа по проект

Литература по темите:

Основна

1. Записки по курса, Moodle

2. Основи на информатиката, П. Асенова и др., учебник, подготвен за печат, изд. НБУ

Допълнителна

Supratim Choudhuri, Bioinformatics for Beginners: Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and Analytical Tools, Hardcover, ISBN-13: 978-0124104716, ISBN-10: 0124104711, Elsevier Inc., 2014

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 2 теста *30% 2 теста *30%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ГРУПОВ ПРОЕКТ 1*40% 1*40%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ