CELB500 Ботаника

Анотация:

Основна цел на курса е да запознае студентите от департамент "Природни науки "в НБУ с богатото биоразнообразие на съвременния растителен свят на нашата планета и в България. Студентите ще бъдат запознати устройството, биологията, еволюцията и класификацията на животните, с особено внимание на основните таксономични групи животни от българската флора. Ще бъдат засегнати и проблеми, свързани с опазването на растителното и хабитатното разнообразие, както и основни нормативни документи от национален и международен характер.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

 Галя Петрова  д-р
доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

За растителното разноообразие на нашата планета и в България, както и за най-важните групи и видове висши растение у нас. Познават нормативната уредба за опазване на растителноторазнообразие в България, както и познават ангажиментите на страната по прилагането на европейски и международни правни инструменти за опазване на биоразнообразието и в частност растенията. Запознати са с практическото приложение на растенията като храна, за медицински цели и други сфери на употреба.

2) могат:

Да боравят сводно с терминологията на български и латински език, включена в курса; могат да характеризират и разпознават основните семейства висши растения. След успешно завършване студените могат имат необходимата подготовка по този курс, която да им позволи да продължат образованието си в предложените специализации в НБУ или в магистърски програми в други ВУЗ, свързани с биологията, хранителните технологии, опазването на природната среда или като специалисти в различни лаборатории, фирми, предприятия и др.


Предварителни изисквания:
" Познания по биология от гимназиалния курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

" Тонков, С., Божилова, Е., Коева, Й., Павлова, Д. 2005. Систематика на висшите растения. Пенсофт, София-Москва.

" Делипавлов, Д., Попова, М., Терзийски, Д., Чешмеджиев, И. 2003. Определител на растенията в България. Акад. издателство. АУ, Пловдив.

" Червена книга на България, 2015. Т. 1 и т. 3

" Закон за биологичното разнообразие - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2135456926

" Закон за защитените територии - http://lex.bg/laws/ldoc/2134445060

Препоръчителна:

" Simpson, M.G. 2006. Plant Systematics. Elsevier Academic Press Publications, Canada.

" Petrova, A. & Vladimirov, V. (eds). 2009. Red List of Bulgarian vascular plants. Phytologia balcanica 15 (1): 63 - 94.

http://www3.moew.government.bg/files/file/KVESMS/conventions_full/Convention_biological_diversity_bg.pdf

" Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Kalina/Strategicheski_doc/GSOR/diplyan_celi-Globalna_strategia_za_opazvane_na_rasteniata.pdf

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%