MEPB507Z Туристически изложения и културни атракции

Анотация:

Курсът запознава студентите със същността на туристическите борси, изложения и културни атракции като част от промоцирането и рекламирането на туристическите дестинации и различните туристически продукти в рамките на индустрията на гостоприемството. Последователно се представят най-известните международни, национални и регионални туристически борси и изложения. Разглеждат се основните цели и значението на този вид събития за развитието, рекламирането и комуникациите в туризма.

Анализират се креативните идеи и реализацията на атракциите в контекста на разнообразяването на културния туризъм, който представя наследството, традициите, ритуалите, както и развитието на съвременната култура. Студентите се запознават с етапите на подготовката, организацията и провеждането на различните видове културни атракции. Представят се различните видове културни атракции и добри световни и национални практики.

ЦЕЛИ:

- Да се получат основни знания за същността и значението на туристическите борси и изложения

- Да се запознаят с кратката история на развитието и годишния календар на най-големите международни и национални борси и изложения

- Да получат основни знания за подготовката, организацията и провеждането на различните туристически борси и изложения

- Да се запознаят най-общо с организацията и провеждането на културните атракции в теоретичен и практически аспект

- Да се анализират съвременните тенденции в развитието и налагането на културните атракции

- Да се научат основните стъпки при организирането на изложенията и съпътстващите творчески програми

- Да се запознаят с добрите практики в областта на рекламата и връзките с обществеността при провеждане на на туристическите борси, изложения и културни атракции

прочети още
Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" как се планира, организира и провежда туристическо изложение

" как се планира съпътстваща програма на туристическите борси и изложения

" основни творчески и практически стъпки при подготовката на щандове, атракции и презентации за туристически борси и изложения

" какво е значението на културните атракции в туризма

" същността на работата на аниматорите и мениджърите в туризма при организиране на културни атракции

" най-известните световни, национални и регионални туристически борси и изложения, както и най-популярните културни атракции и нас и в чужбина

" спецификата на атракциите в контекста на основните аспекти на събитийния мениджмънт

2) могат:

" да използват ефективно традиционните и онлайн комуникациите при контакти с клиенти, партньори и спонсори при подготовката и организацията на туристически борси

" да подготвят текстове за уеб страници на туристически борси и изложения

" да изготвят план за организиране и провеждане на събитие: атракция

" да проект за програма на културна атракция

" да различават събитийната от развлекателната индустрия

" да привличат външните и вътрешните заинтересовани публики

" да използват новите медии, социалните мрежи и др. в събитийния мениджмънт


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Монографии и учебници

Рибов М. "Конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт", УИ "Стопанство", София, 1997 г.

Атанасова, Л., Маркетингови комуникации в туризма и услугите, изд. Ирита, Казанлък, 2001

Доганов, Д., "Маркетинг в туризма", изд. "Принцепс", София, 2000 г.

Алексиева, С. "История между сезоните - книга за БХРА - 10 години по- късно."( том първи), изд. ПР Туризъм Консулт, София, 2003 г.

Алексиева, С. "История между сезоните - книга за БХРА- 10 години по- късно."( том втори), изд. ПР Туризъм Консулт, София, 2004 г.

Алексиева, С., Връзки с обществеността на културния туризъм, изд. ПР Туризъм консулт, София, 2004

Рибов, М., Конкурентно предимство в туризма, изд. "Нова звезда", С., 2005

Рийс, Ар, Рийс, Л., Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс, С., 2003

Зийман, С., Краят на рекламата, каквато е, С., 2004

Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнес комуникации, С., 2005

Рафаилова, Г., Кадиева, С., Маркетинг на туризма и свободното време, изд. Стено, Варна, 2005

Фидлър, Р., Медиаморфоза. Да разберем новите медии, С., 2005

Голдблат, Дж., Специални събития, изд. Рой комюникейшънс, София, 2007

Стойков, Л., Управление на връзките с обществеността, С., 2007

Дейвис, А., Всичко, което трябва да знаете за ПР, С., 2007

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс - Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2008

Шипли, Д., Шуолби, У., Интернет етикет, С., 2009

Алексиева, С. Бизнескомуникации, С., 2011

Скот, Д., Новите правила в маркетинга и в ПР, С., 2009

Брекенридж, Д., PR 2.0, С., 2009

Томс, Ж., Георгиев, Д., Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката, С., 2010

Томс, Ж., Георгиева, К., Инструменти за социални мрежи, С., 2011

Сб. Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза, С., 2011

Рийд, Дж., В крак с онлайн маркетинга, С., 2012

Сб. Бизнесът - позитивната сила в обществото, С., 2014

Голдрат, Е., Не е въпрос на късмет, С., 2014

Интернет източници:

www.tourism.government.bg

www.wold-tourism.org

www.wttc.org

http://www.unesco.org/

http://www.visiteurope.com/

http://www.itb-berlin.de

http://www.moscowworkshop.com/

http://www.wtmlondon.com

http://www.worldtravelfair.com.cn/

http://www.holidayfair-sofia.com/

http://www.thexperts.bg/

http://www.horemag.bg

http://www.bacchus.bg

www.events-magazine.com/en/Magazin_events.htm

www.ifeaeurope.com/

www.prsa.org

www.events.bg/bg/

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ Оценки от три задължителни писмени работи през семестъра

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА Оценка от курсов проект