MEPB106Z Маркетинг на туристическите услуги

Анотация:

Курсът обхваща в синтезиран вид главните теми и проблеми в сферата на маркетинга в туризма и туристическите услуги, акцентира върху създаването, предлагането и позиционирането на туристически продукти и услуги. Курсът изгражда капацитет за прилагане на съвременни маркетингови подходи при създаване и предлагане на регионален туристически продукт. Курсистите получават познания за разработване и практическа реализация на маркетингови стратегии туристически продукт.

Курсът представя теоретичните и практически принципи за ефективно планиране, организиране и реализация на маркетинг стратегическото планиране в туризма и дава възможност на участниците да разработят собствена концепция за формиране на отношения с клиенти.

прочети още
Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" познават съвременните виждания за същността на маркетинговия мениджмънт и осъзнават неговата ключова роля в дейността на организациите;

" методологията на осъществяване на маркетингови анализи:вътрешни и външни

" методологията на разработване и оценка на маркетингови цели и стратегии

" проектиране на маркетингова организационна структура

" основните подходи за осъществяване на маркетингов контрол

" разбират процеса на разработване на целевия пазар на организацията;

" получават знания за значението и основните характеристики на елементите на мениджмънта на маркетинг микса в организацията.

2) могат:

" да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на туристически фирми.

" да използват маркетинговия мениджмънт като инструмент за съвършено управление на маркетинга в организацията;

" да прилагат основните принципи в маркетинговия мениджмънт при решаване на конкретни практически казуси.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

1. Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

2. Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ "Стопанство", 2000.

3. Велев, М,Управление на маркетинга,Софтрейд,2005.

4. Дибб, С. Практическое руководство по сегментирования рынка. "Питер", 2001.

5. Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

6. Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ "Стопанство", 1998.

7. Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ"Стопанство", 1995

8. Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., "Информа", 1993, 1-7.

9. Инджова, Ц.,Управление намаркетинга, НБУ,2011

10. Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ"Стопанство", 2002.

11. Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, "Класика и стил", 2003.

12. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. "Класика и стил", 2002.

13. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. "Класика и стил", 2000.

14. Котлър Ф. Управление на маркетинга, "Графема", 1996

15. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

16. Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ "Стопанство", 1998.

17. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. "Форком", 1994.

18. Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. "Класика и стил", 2002.

19. Рийс, Ал., Траут, Дж. Неизменните 22 закона на маркетинга, "Класика и стил", 2000.

20. Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.

21. Ambler T. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing. 2000.

22. Boyd H., O. Walker. :Marketing Management: a Strategic Approach. 1992.

23. David, W Cravens. Strategic Marketing.IRWIN,1994.

24. Dickson, P. R. Marketing Management. The Druden Press. 1998.

25. Hamel G. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.), 2000.

26. Lynch R. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN, 1994.

27. McDonald Malcolm. Marketing Plans. How to Prepare Them, How to Use Them. Oxford (UK): Butterworth- Heineman Ltd. 1995.

28. Mercer, D. Marketing Strategy - the Challenges of the External Environment. Penguin Books. 1998.

29. Messinger P.R. The Marketing Paradigm. South-West College Publishing. 1995.

30. Peter J. Paul, James H. Donnelly. . Marketing Management: Knowledge and Skills. BPI IRWIN ,1993.

31. Peter J. P. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill. 1998.

32. Webster F.E., Jr. Market-Driven Management. John Wiley & Sons. 1994.

33. Wilson, R. M. S., C. Gilligan, D. J. Pearson. Strategic Marketing Management: Planning, Implementation and Control. Butterworth Heineman.

Периодични издания: сп. Мениджър, сп. Алтернативи, сп. Икономика, в-к Капитал, в-к Пари, European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), електронни списания и др.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%