MEPB105Z Общество, природа и околна среда

Анотация:

Курсът е посветен на изучаване на взаимодействието на човешките общества с природата и нейното трансформиране в околна среда. Студентите се запознават с основни теории и модели за промяната, която средата налага на обществата, както и промяната, която обществата предизвикват в средата. анализират и дискутират комплексните взаимоотношения между хората и тяхното обкръжение, човек/околна среда, природа/култура във времето и пространството

Днес екологичната проблематика вече е част от политическите дебати и се развива под егидата на международни организации за опазване на Земята, мислена като социално същество. Тематичното разработване на проблематиката позволява въвеждането на нови понятия и концепции, свързани с представите за природата като част от културата и нейното въвеждане в културно наследство и съответно използване като ресурс за туризъм.

прочети още
Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Васил Гарнизов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: исторически възникнали и променящи се представи и концепции за отношението природа - човек, общество и природа; знаят основни понятия и концепции, свързани с процесите на усвояване на природата и въздействие върху нея; основни понятия и концепции, свързани със социалното конструиране на природата като част от културата.

2) могат: да интерпретират отношенията общества - природа - околна среда съобразно историческия и културния контекст; да осъществят наблюдение и да анализират резултати от наблюдения върху социалното конструиране на природата като част от културата; да използват знанията и наблюденията за създаване на проект културен туризъм; да въвеждат знанието в туристически продукт и проект.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна

Бокова, И. Природата, човекът, музеят. - Ловци на умове

Бонева, Т.(съст.). Сборник статии по културна екология.

Бочков, Пл. Антропология на околната среда. - Ловци на умове.

Гарнизов, В. От екологичен детерминизъм към нови екологии - Ловци на умове.

Дефо, Д. Робинзон Крузо

Златкова, М. 2006 Централният градски парк - наследство и диалози. - БФ, №1.

Крейпо, Р.. Културна антропология.

Допълнителна

Бокова И. 2012 Тракия: географска област, политически граници и символни територии, 220-236. http://2sidesborder.org/Resettlers%20and%20Migrants/index.html#/76/

Топоров В. Н. 1993 Эней - человек судьбы (К "средиземноморской" персонологии). Ч. І. Радикс. М.

Davallon J., Grandmont G., Schiele B. 1992 L'environnement entre au Mus?e. PUL, Lyon, Mus?e de la Civilisation de Qu?bec.

Kalaora B. 1998 Au-dela de la nature, l'environnement. L'observation sociale de l'environnement. L'Harmattan.

Schmit, P.J. Back to Nature. The Arcadian Myths in Urban America. Baltimor/London. The Johns Hopkins Unuversity Press.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 70% (2 задачи х 35%)

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30%