MEPB104Z Туризъм и културно наследство

Анотация:

Курсът запознава студентите с актуалните въпроси, свързани с проблемите на туризма и културното наследство - динамиката в отношенията между наследство, местни културни практики и тяхното представяне и използване в сферата на туризма, с реалните промени в културния туризъм и неговото значение за местното и регионалното развитие, за за мястото и ролята на музеите и други културни институти в поддържането и опазването на културното наследство, за "автентичността на българските традиции", тяхното развитие и превръщане в културно наследство. Чрез различните теми се анализират възможностите на туризма да генерира имидж, разпознаваемост, икономически успех и позитивни социални ефекти за страната като туристическа дестинация, както и рисковете и възможните неготиви от наблюдаваните процеси.

Целта на курса е да представи изследвания и анализи, както и да се базира на конкретни примери за "видимата" част на културата и историята през призмата на богатото културно наследство, музеите, културните пейзажи и туристическите атракции на страната. Разглеждането на видовете културен туризъм, преосмислянето на културното наследство чрез диалога за културата като ресурс за развитие, посочват тенденциите, успехите и проблемите у нас в последните години. В рамките на курса се проследяват в развитие са идеи, инициативи и проекти в областта на културния туризъм и културното наследство в различни институции, организации и музеи в страната. Представят се конкретни резултати от национални и международни проекти, от работещи идеи на туристическия бизнес и местните общности.

прочети още
Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" значението, социалните и политическите употреби на културния туризъм и културните наследства в сферата на туризма;

" основни идеи, концепции и понятия за културния туризъм, както негови основни подвидове и класификации;

" основните стъпки в развитието на културния туризъм в историческа перспектива и в теоретичен план, както и превръщането му конкурентоспособен продукт на европейския пазар;

" ролята и значението на културните различия за местните общности и културните политики на регионално, национално и международно ниво;

" добри практики на музеите в работата им със съвременните публики;

" ролята на медиите за съхраняване и популяризиране на културното наследство

" тенденциите в промяна на визията и дейността на съвременните културни институции

2) могат:

" да използват ефективно традиционните и онлайн комуникациите при контакти с клиенти, партньори и спонсори при подготовката и организацията на туристически борси;

" да прилагат знанията си за популяризиране на българската история и култура;

" да представят значението на музейните експозиции

" да различават видове туристически атракции;

" да идентифицират културни ресурси и да разработят проект за културен маршрут, за културно събитие и др.;

" да разработят проект съобразно специфични изисквания на международни програми като "Европейските дни на наследството", "Европейска столица на културата" и др.;

" да откриват, разработват и представят културни различия като част от културно богатство и да го вписват в проекти за местно развитие в сферата на културния туризъм.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Монографии и учебници

Алексиева, С. Връзки с обществеността на културния туризъм. С., 2004

Алексиева, С. 2010 Специалните събития в културния туризъм - добри практики В: Сб.

Алексиева, С. България-Китай. Културен туризъм. С., 2010

Алексиева, С. Културният туризъм - мисията на Велико Търново, С., 2011

Алексиева, С., Бокова, И. Туризъм и културно наследство, НБУ, С., 2013

Бокова, И., Райчева-Ганева, В.Културното разнообразие на България, "Летера", Пловдив, 2012

Бондиков, В. Комуникация и манипулация - проникване и взаимодействие, С., 2012

Миладинов, П., Проблеми на съвременната музеология, С., 2002

Голдблат, Дж. Специални събития, изд. Рой комюникейшънс, София, 2007

Недков, С. Музеи и музеология, С., 1998

Сб. Културният туризъм. Бъдещето на България. Варна, 2010

Сб. Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза, С., 2011

Рафаилова, Г., Кадиева, С. Маркетинг на туризма и свободното време, Варна, 2005

Рибов, М. Туризмът в ерата на развлекателната индустрия. С., 2008

Стойков, Л. Култура и медии, С., 2006

Scott, D. The New Rules of Marketing&PR. Publish. by John Wiley&Sons, Inc., 2011

Интернет източници:

www.tourism.government.bg

www.wold-tourism.org

www.wttc.org

http://www.unesco.org

http://www.museumsfriends.com

http://www.icomos.org

http://www.icomos-bg.org

http://www.visiteurope.com

http://www.itb-berlin.de

http://www.bulgariatravel.org/bg

http://www.thexperts.bg

http://www.horemag.bg

http://www.bacchus.bg

www.ifeaeurope.com

www.events.bg/bg/

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 60 % - 3 писмени задачи х 20%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40% - курсов проект