MEPB102Z Туристическа индустрия и предприемачество

Анотация:

Проектът е специфично насочена към прилагане на усвоените познания за основните компетенции в управлението на човешките ресурси;

за целта ще бъдат разяснени и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани с организационната ефективност и стратегическото управление на персонала на бизнес равнище - функции, дейности и техники;

студентите ще бъдат запознати с подбора, развитието, оценката и мотивирането на човешките ресурси, както и одита на човешките ресурси и като цяло управлението на трудовите отношения;

ще се анализира външната среда за управлението на човешките ресурси в организацията;

крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на управленски дейности

прочети още
Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р
гл. ас. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и параметрите на предметната функция „човешки ресурси”;

• системата и процесът на управление на човешките ресурси в организациите;

• методите на анализ и управление на фазите от цикъла на управление на човешките ресурси.

2) могат:

• да анализират потребностите от човешки ресурси, в съответствие с целите на организациите;

• да прилагат съответната методология при анализа и етапите на управление на човешките ресурси ;

• да проектират система на управление на човешките ресурси в конкретна организация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За успешното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са придобили знанията и уменията към курсове:

- Основи на управлението;

- Теория на организацията;

- Управление на човешките ресурси.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1.Въведение в управлението на човешките ресурси – същност, обхват, съвременни възгледи, стратегически подходи в управлението на човешките ресурси. Основни понятия. 2.Бизнес-среда в туризма и управление на човешките ресурси. 3.Управление на човешките ресурси вътре в системата на управление на туристическата фирма – стратегии и политики . 4.Фирмена култура. 5.Организационна ефективност. Екипна работа. 6.Дейности по мениджмънт на човешките ресурси. Проектиране и анализ на организационните структури и работните места в туризма. Длъжностни характеристики. 7.Формиране на системата от човешки ресурси в туристическите фирми – анализ, планиране, набиране, подбор, разпределение, назначаване на трудов договор и прекратяване. 8.Заплащане и стимулиране на труда в турстическите фирми. Оценка на труда и развитие на трудова кариера. Одит на човешките ресурси. 9.Външна среда за управлението на човешките ресурси в туристическата фирма. 10.Управление на турдовия потенциал на национално равнище. 11.Пазар на труда. Видове. 12.Индустриални отношения. Трипартизмът в УЧР. 13.Особености на труда и работната среда в туризма. Организацията на труда като функция в управлението на човешките ресурси. 14.Анализ на заетостта в туризма. 15. Развитие на системата от човешки ресурси в туризма - предизвикателства от глобализацията на международния туристически пазар. Управление на качественото изпълнение, трудовото възнаграждение, безопасните и здравословни условия на труд. Управление на трудовите отношения. Колективно трудово договаряне – Кодекс на труда.
  2. Задание на проекта: "Реорганизация на дейността за управление на човешките ресурси във фирма …………." Увод 1. Кратко описание на фирмата. Мениджмънт. 2. Проектиране и ре-дизайн на организационна структура. 3. Анализ на потребностите от персонал. 4. Основни стратегически, тактически и оперативни цели на управлението на човешките ресурси. 5. Планиране на потребностите от персонал. 6. Набиране и подбор на кадри. 7. Обучение и развитие на персонала и управление на кариерата. 8. Оценяване и атестация на персонала. 9. Система за мотивация и трудово възнаграждение. 10. Анализ на ефективността на управлението на човешките ресурси и реорганизацията на фирмената дейност. Заключение (Предложения за усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в конкретния обект) Технически изисквания за предаване на хартиен носител и диск: 1. Заглавна страница 2. Съдържание 3. Изложение (10 страници) 4. Използвана литература Задание на проекта: "Реорганизация на дейността за управление на човешките ресурси във фирма …………." Увод 1. Кратко описание на фирмата. Мениджмънт. 2. Проектиране и ре-дизайн на организационна структура. 3. Анализ на потребностите от персонал. 4. Основни стратегически, тактически и оперативни цели на управлението на човешките ресурси. 5. Планиране на потребностите от персонал. 6. Набиране и подбор на кадри. 7. Обучение и развитие на персонала и управление на кариерата. 8. Оценяване и атестация на персонала. 9. Система за мотивация и трудово възнаграждение. 10. Анализ на ефективността на управлението на човешките ресурси и реорганизацията на фирмената дейност. Заключение (Предложения за усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в конкретния обект) Технически изисквания за предаване на хартиен носител и диск: 1. Заглавна страница 2. Съдържание 3. Изложение (10 страници) 4. Използвана литература

Литература по темите:

Караилиева, М. „Човешкият капитал в туризма“, НБУ, 2018