MEPB101Z Туризмът - икономически, политически и социални аспекти

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с фолклора и традициите като ресурс за развитие на културния туризъм и основа за създаване на позитивни образи на общности и места, както и да запознае с основни автори и публикации по темата.

Студентите се запознават със съвременното състояние на фолклорната обредност у нас, като оценяват мястото на фолклора в съвременната култура; със съвременни ритуали и празници, свързани с фолклорни образи и представи, които са част от културните политики в туризма.

прочети още
Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основни направления, концепции и подходи в изследванията по туризъм като интердисциплинарна сфера;

" основни понятия и термини, свързани с туризма в неговите икономически, политически и социални аспекти ;

2) могат:

" да концептуализират и анализират "случаи" от развитието на туризма съобразно историческия и регионалния контекст;

" да избират и да прилагат адекватни интердисциплинарни подходи при изследване на случаи в сферата на туризма.

" да разбират и интерпретират специализиран текст по проблематиката на курса и да прилагат наученото в проектна дейност.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алексиева, С. (съст.) Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза, С., НБУ, 2011.

Воденска, М. Туризъм и общество. С., 2006

Културното наследство - икономически аспекти. Изследване на Обсерватория за култура: http://ncf.bg/wp-content/uploads/2013/07/heritage.pdf

Нешков, М., Св. Ракаджийска, Т. Дъбева, Ст. Маринов, В.Казанджиева, М. Велева.Въведение в туризма. УИ -Икономически университет, Варна, 2007

Отговорен туризъм. Сб. С доклади от международна конференция на Икономическия университет, Варна, 2013.

Burns, P. M., M. Novelli. Tourism and Politics - Global frameworks and Local Realities. Elsevier, 2007.

Candice C. Le tourisme et le d?veloppement ?conomique des r?gions recul?es et ethniques de Chine. Le cas d'un village dong du Guizhou (note de recherche). - Anthropologie et Soci?t?s. Volume 34, num?ro 2, 2010, p. 163-176 - http://id.erudit.org/iderudit

Cooper, C., C. M. Hall. Contemporary Tourisme: An International Approach. Butterworth-Heinermann. 2006.

Leigh, J., C. Webster and S. Ivanov (eds.). Future Tourism: Political, Social and Economic Challenges. London: Routledge

Hall, C. M., H. Tucker. Tourism and Postcolonialism. Routledge. 2004.

Noel B. Salazar . Enough stories! Asian tourism redefining the roles of Asian tour guides . Civilisations , 57 | 2008 , mis en ligne le 29 d?cembre 2011: http://civilisations.revues.org/index1387.htmls

Cousin, S., B. Reau. Sociologie du tourisme. Eds. La Decouverte, Paris 2009.

Plante, St.. Anthropologie du tourisme et ?tudes de cas sur l'Asie du Sud-Est : une bibliographie s?lective . - Anthropologie et Sociйtйs, vol. 25, n° 2, 2001 : 129-142 - http://id.erudit.org/iderudit/000237ar

Интернет източници:

World tourism organization

http://www.unwto.org

Euromonitor .World market for travel and tourism. London, Euromonitor, january 2007. 267 p.

@ Euromonitor's Global Market Information Database

Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tourism_trends/bg

France. Minist?re de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

Direction du Tourisme

France. Minist?re de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

Veille info tourisme : la base d'information et de partage des connaissances du tourisme

http://www.ceeol.com - Central and Eastern European Online Library

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 90% -3 писмени задачи х 30%