BUBB101 Принципи на микроикономиката

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в базово ниво на бакалавърската програма и обхваща основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория. Изучават се: закономерностите във функционирането на пазарната система и тяхното проявление в сферите на продуктовите и ресурсните пазари; взаимодействието на икономическите агенти в условия на съвършена и различните форми на несъвършена конкуренция; пазарните дефекти и ролята на правителството за тяхното коригиране.

Целта е:

Да бъдат представени и обяснени основните концепции в съвременната микроикономическа теория и тяхната роля за разкриване същността на явленията в реалната икономика.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат знания за:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория;

• Източниците на информация за микроикономическите процеси и явления.

2) могат:

• Да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

• Да генерират идеи за усъвършенстване на управленските стратегии на фирмите, с цел увеличаване на тяхната конкурентоспособност и предприемаческа активност;

• Критично да оценяват икономическата политика на правителството и да формират собствено мнение за насоките на нейното подобряване.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Икономическата теория – предмет, структура, методология и инструменти на анализа. Основни икономически проблеми. Граница на производствените възможности. Икономически избор и алтернативни разходи.
 2. Пазарното търсене и неговите детерминанти. Закон за търсенето. Крива на търсенето и причини за нейното преместване.
 3. Пазарното предлагане и неговите детерминанти. Закон за предлагането. Крива на предлагането и причини за нейното преместване.
 4. Пазарно равновесие. Отражение на промените в търсенето и предлагането върху пазарното равновесие. Пазарното равновесие в текущ, краткосрочен и дългосрочен период. Еластичност на търсенето и предлагането. Видове еластичност. Държавна намеса в ценообразуването на пазарите.
 5. Теория за търсенето и потребителски избор. Бюджетно ограничение. Ефект на заместването и ефект на дохода. Обща и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Правило за оптимизиране на покупките. Потребителско равновесие. Чиста изгода за потребителя (потребителски излишък).
 6. Теория за пазарното предлагане. Икономически и счетоводни разходи. Счетоводна, нормална и икономическа печалба. Производство и разходи. Краткосрочен и дългосрочен период на производството. Постоянни и променливи разходи. Видове печалба. Излишък на производителя.
 7. Съвършена конкуренция. Предпоставки. Фирмено поведение в краткосрочен и дългосрочен план при съвършена конкуренция. Оценка на съвършената конкуренция.
 8. Несъвършена конкуренция. Видове. Разлика между съвършена и несъвършена конкуренция. Чист монопол. Фирмено поведение при чист монопол. Естествен монопол. Ценова дискриминация и държавна намеса при монопол. Монополистична конкуренция. Олигопол и видове олигополни структури.
 9. Сравнителен анализ на поведението на фирмата в условията на съвършена конкуренция, монополистична конкуренция, олигопол и чист монопол.
 10. Пазар на производствените фактори – особености. Пазар на земята. Пазар на труда. Капиталов пазар.
 11. Ефективност на конкурентните пазари. Пазарни дефекти и държавна намеса в икономиката. Публични блага.

Литература по темите:

• Сотирова, Е., Л. Йотова. Принципи на микроикономиката, Изд. “Нов български университет, С., 2008.

• Ракарова, С. Пътеводител по микроикономика. Изд. Нов български университет, София, 2015.

• Презентации и материали в електронната система Moodle.

• Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

• Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999

• С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

• Атанас Узунов и колектив: „Микроикономика”, ГорексПрес, София, 2003

• Георги Манлиев, Микроикономика, Нов български университет, София, 2005

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 5th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2008

• McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, Pearson, 2008

• Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 2003

• Sloman, John: Economics, Sixth edition, Pearson, 2003

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010