BAHR151 Микро- и макроикономика

Анотация:

Микроикономиката изяснява избора на индивидуалните икономически субекти – фирми, домакинства, държавни институции и функционирането на индивидуалните пазари. Образно казано разглежда стопанските явления под микроскоп за да обясни как милионите клетки на икономическата система – потребители и производители изпълняват своите функции по начин, който позволява да работи цялостния икономически организъм. Микроикономиката се занимава с поведението и приемането на решения от индивидуалните стопански субекти и начините за съгласуването на тяхната дейност на индивидуалните пазари чрез механизма на цената. Микроикономическият анализ се стреми да обясни и предскаже цените и производителността на отделните фирми, предпочитанията на потребителите при избор на стоки и услуги, стимулите на технологичните промени, на производителността, на разходите на фирмите, конкурентното поведение и адаптирането на пазарите към променящите се условия.

Макроикономиката изучава икономиката като цяло. Целта й е да обясни икономическите промени, които засягат всички домакинства, фирми и пазари едновременно.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Марселен Йовоган  д-р
преп. Радостина Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните микроикономически понятия и принципи на микроикономическия анализ

• подходи и инструменти за анализ на пазарното поведение на фирмите, домакинствата и правителството

• основните понятия и принципите на макроикономическия анализ;

• да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция

2) могат:

да се ориентират в различни възгледи и концепции при дискутирането на микро и макроикономическите проблеми и да аргументират собствените си оценки и разбирания

• да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция

• да се ориентират в сложните връзки и взаимозависимости на макро равнище, да разпознават и идентифицират макроикономическите проблеми


Предварителни изисквания:

няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Предмет и метод на микроикономиката Теория на търсенето. Производство и технологичен избор на фирмата.
  2. Производствени разходи и предлагане на фирмата в краткосрочен период. Предлагане на фирмата в дългосрочен период. Пазари на производствени фактори
  3. Общо пазарно равновесие и ефективност на конкуренцията. Несъвършена конкуренция: монополни пазари. Несъвършена конкуренция: монополистична конкуренция и олигопол
  4. Външни ефекти, обществени блага и несъвършена информация. Икономически начин на мислене. Икономика на обществения сектор
  5. Производство и икономически растеж. Жизнен стандарт и неговото измерване. Опростен неокейнсиански модел на макро равновесие. Спестявания, инвестиции и финансова система. Финансови пазари и посредници.
  6. Пари и парична система. Паричната и фискалната политика на държавата. Макроикономическо неравновесие. Икономика на отворената икономика.
  7. Безработица - същност и форми.Последици от безработицата. Инфлация.
  8. Фискална политика.Данъци и данъчна система.
  9. Пари и парична политика.Същност и функции на парите. Банки и банкова система.
  10. Валута и валутен курс.Платежен баланс.Международна търговия.

Литература по темите:

Коландър, Дейвид Основи на икономиката : Т. 2. : Микроикономика

Савов, Стоядин Петков Микроикономика

Манлиев, Георги Микроикономика : Принципи, механизми, приложение

Сотирова, Екатерина Микроикономика : Сборник от задачи и тестове

Йотова, Лилия Икономикс : Ч. 1 : Въведение и микроикономикс

Коландър, Дейвид Основи на икономиката : Т. 1. : Макроикономика

Савов, Стоядин Петков Макроикономика

Сотирова, Екатерина Макроикономика : Сборник от задачи и тестове

Йотова, Лилия Икономикс : Ч. 2 : Макроикономикс

Фишър, Стенли Икономика : Основи на микро- и макроикономиката

Средства за оценяване: