PHIB105 Метафизика и нейните отрицания

Анотация:

Курсът представлява последователно представяне на най-важните философски учения, свързани исторически с идеята за метафизиката като теоретично-философски подход към съществуващото. Една от основните цели е да се изработи разбиране върху разнообразния кръг от философски проблеми, които формират идеята за метафизика изобщо, да се дефинират основни метафизични понятия като явление, действителност, битие, субстанция, причина, необходимост, възможност и др. и да се създаде у студентите самостоятелен поглед върху пътищата за тяхното осмисляне. Другата основна цел на курса е да се проследят най-важните критични аргументи с оглед легитимността на метафизиката като начин на теоретично философстване, развити от философи като Кант, Хайдегер и Витгенщайн, с което да се изгради разбиране за основните принципи на т. нар. пост-метафизичен етап в модерната и съвременната философия.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът не изисква специални компетенции от студентите
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Философията като метафизика. Проблемът за битието. Въведение в терминологията.
 2. Формиране на понятието „Битие” в античната философия преди Платон. Тезисът за битието на Парменид.
 3. Онтологията на Платон.
 4. Метафизиката като първа философия при Аристотел.
 5. Християнската метафизика и проблемът за битието на Бога. Аврелий Августин.
 6. Същност и съществуване. Метафизиката на Тома от Аквино.
 7. Метафизиката на Рене Декарт.
 8. Текущ контрол
 9. Историческо развитие на проблема за субстанцията.
 10. Критиката на разума. Как е възможна метафизиката?
 11. Метафизика на волята. От Ницше до модерния екзистенциализъм. „Битието” като тема на философията на 20 век.
 12. Философията като строга наука. Идеята за феноменологията.
 13. Фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер и темата за края на метафизиката.
 14. Отрицание на метафизиката – Л. Витгенщайн.
 15. Има ли бъдеще метафизиката?

Литература по темите:

1.Аврелий Августин: За природата на доброто, в: За природата на доброто. За благодатта и свободата на волята, София 1992, стр. 45-102.

2.Аристотел: Метафизика, София 2000.

3.Бояджиев, Цочо. Августин и Декарт, София.

4.Бояджиев, Цочо: Античната философия като феномен на културата, София 1994.

5.Витгенщайн, Лудвиг: Логико-философски трактат, София 1989.

6.Гадамер, Ханс-Георг: Езикът на метафизиката, в: История и херменевтика., София 1994, стр. 121-134.

7.Декарт, Рене: Метафизически размишления, в: Метафизика, София 1996.

8.Елеати: Фрагменти, София 1996.

9.Кант, Имануел. Критика на чистия разум. София.

10.Кант, Имануел: Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която иска да се представи като наука, в: Антология Европейска философия XVII – XIX век.

11.Киркегор, Сьорен: Или – или. Втора част. В: Киркегор. Избрани произведения, 2 т. София, 1991.

12.Лайбниц, Готфрид: Монадология в: Европейска философия 17-18 в. Антология, София 1994.

13.Лок, Джон: Из Опит върху човешкия разум в: Европейска философия 17-18 в. Антология, София 1994.

14.Ницше, Фридрих: Воля за власт т.1, София 1996.

15.Платон: Федон в: Платон. Диалози. т.2. София 1982.

16.Спиноза, Бенедикт: Из Етика в: Европейска философия 17-18 в. Антология, София 1994.

17.Тома От Аквино: За съществуването и същността. София 1992.

18.Хайдегер, Мартин: Платоновото учение за истината, в: Същности, София 1999.

19.Хайдегер, Мартин: Що е метафизика? в: Същности, София 1999.

20.Хегел, Георг: Феноменология на духа. София, 1969.

21.Хусерл, Едмунд: Философията като строга наука, във: Философски преглед 2/1992 и 1-2/1993.