PSYB030 Аналитични умения

Анотация:

Курсът има за цел да развие уменията на студентите да правят изводи, основани на качествена и количествена информация. Програмата на курса включва голям брой практически занятия, в които студентите ще бъдат обучавани да разпознават и анализират аргументи, да откриват логически грешки в разсъжденията и да правят логически коректни изводи. Курсът създава и базови умения за разбиране, представяне и анализ на числова информация, които са в основата на работата с емпирични данни в областта на психологията.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Лилия Гурова  д-р
проф. Морис Гринберг  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво е аргумент и какво отличава валидните и коректните аргументи от невалидните и некоректните такива;

• какви грешки хората най-често допускат в своите разсъждения, на какво се дължи широката разпространеност на някои грешки и какви стратегии помагат те да бъдат избягвани;

• как да интерпретират и анализират числови данни, изразени с реални числа, отношения, проценти, както и чрез стандартни начини за графично представяне;

• грешки при разсъждения, свързани с числова информация.

2) могат:

• да разпознават и анализират аргументи, оценявайки тяхната валидност и коректност;

• да правят логически коректни изводи от предоставена им информация;

• да разпознават и коригират грешки в логически разсъждения и в разсъждения, основаващи се на числова информация;

• да извършват ефективно числови пресмятания и оценки и да съпоставят резултатите от тях в стандартни случаи при работа с емпирични данни от областта на психологията.


Предварителни изисквания:
Знания и умения в свързаните предмети от средното образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение: Защо е важно психолозите да притежават добри аналитични умения. Примери. Цели, задачи и структура на курса.
 2. Аргументи. Основни характеристики на аргументите: валидност, коректност. Видове аргументи.
 3. Разпознаване и анализ на аргументи.
 4. Разпознаване и анализ на аргументи.
 5. Основни грешки в разсъжденията.
 6. Основни грешки в разсъжденията: разпознаване.
 7. Какъв извод можем да направим от дадените твърдения?
 8. TEST 1
 9. Основни операции при работа с количествена информация и често срещани проблеми. Качествени оценки на количествени данни.
 10. Представяне на количествена информация и преминаване от едно представяне в друго. Сравнение и извод.
 11. Разбиране и анализ на графики, таблици и диаграми, използвани в психологическите изследвания.
 12. Разбиране и анализ на таблично представяне на данни. Интерпретация на таблично и графично представени данни.
 13. Вероятност и вероятностни разсъждения.
 14. Грешки при вероятностни разсъждения и начини за тяхното избягване.
 15. TEST 2

Литература по темите:

Канеман, Д. (2012). Мисленето. София: Изток-Запад.

Baron, J. (2008). Thinking and Deciding. New York: Cambridge University Press.

Bowell, J., Kemp, G. (2002). Critical Thinking. A Concise Guide. London: Routledge.

Browne, M. N., Keeley, S. M. (2007). Asking the Right Questions. A Guide to Critical Thinking, 8th edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Bryon, M. (2009). How to Pass Data Interpretation Tests: Unbeatable Practice for Numerical and Quantitative Reasoning and Problem Solving Tests. London: Kogan Page.

Copi, I. M., Cohen, C., McMahon, K. (2014). Introduction to Logic, 14th edition. London: Pearson.

Cottrell, S. (2005). Critical Thinking Skills. New York: Palgrave Macmillan.

Epstein, R. L., Kernberg, C. (2006). Critical Thinking, 3rd edition. Belmont, CA: Thomson Higher Education.

Novella, S. (2012). Your Deceptive Mind: A Scientific Guide to Critical Thinking Skills. Chantilly, Virginia: The Great Courses.

Smith, H. (2011). How to Pass Numerical Reasoning Tests: A Step-by-Step Guide to Learning Key Numeracy Skills (2nd ed). Philadelphia: Kogan Page Limited.

Weston, A. (2009). A Rulebook for Arguments, 4th edition. Cambridge, MA: Hackett.

Средства за оценяване:

Тест 1: 50%

Тест 2: 50%