CSCB112 Програмиране

Анотация:

Курсът е практическо въведение в езика С++, като чрез анализ и разширяване на примерни програмни текстове се изясняват основните езикови конструкции и тяхната употреба. Синтаксисът на езика С е в основата на много от съвременните обектно-ориентирани езици за програмиране, като С++, Java, С#, Objective C. Курсът обхваща и представя характерни особености на езика С++: типове данни, управляващи конструкции (условни конструкции и цикли), масиви, указатели функции, функции от по-висок ред, рекурсия, стандартни библиотеки, структури и др. Изясняват се основните структури за управление и принципите на модулното програмиране.

Запознаването с условни оператори, числови сравнения и булеви операции е важна част от всеки начален курс по програмиране. Особено внимание се отделя на стратегии при обработване на входа и изхода, както и на обработката на грешки при вход и изход. Следва запознаване с функции, концепция за предаване на параметри, документиране на функции, област на действие на променливите, рекурсивни функции.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Николай Киров  д-р
гл. ас. Марияна Райкова  д-р
гл. ас. Христина Костадинова  д-р
 Светослав Торбов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• Структури за управление в езиците С и C++;

• Стандартни типове и класове в езиците С и С++;

• Стандартни библиотеки в езиците С и С++;

• Масиви;

• Функции, функции от по-висок ред, рекурсия;

• Структури;

• Указатели.

2) Могат:

• Да използват интегрирана среда за разработка на програма;

• Да съставят функции;

• Да работят със стандартните библиотеки, типове и класове в езиците С и С++;

• Да съставят програми за конзолни приложения.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Стартиране на компютърно приложение;

- Работа с текстов редактор;

- Достъп до ресурси в Интернет;

- Обща компютърна грамотност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Разработка на програма. Компоненти на програмния текст.
 2. Разработка на програма. Компоненти на програмния текст.
 3. Променливи. Стандартни типове. Изрази. Преобразуване на типа. Операции.
 4. Променливи. Стандартни типове. Изрази. Преобразуване на типа. Операции.
 5. Структури за управление. Графично представяне. Условен оператор.
 6. Структури за управление. Графично представяне. Условен оператор.
 7. Цикли. Оператори continue и for. Оператори while и do while.
 8. Цикли. Оператори continue и for. Оператори while и do while.
 9. Указатели. Масиви - Част 1.
 10. Указатели. Масиви - Част 1.
 11. Указатели. Масиви - Част 2.
 12. Указатели. Масиви - Част 2.
 13. Тест 1
 14. Подготовка за КР 1
 15. Тип enum. Символни низове в езика С.
 16. Контролна работа 2
 17. Функции - Част 1.
 18. Функции - Част 1.
 19. Функции - Част 2.
 20. Функции - Част 2 (Рекурсия).
 21. Функции от по-висок ред.
 22. Функции от по-висок ред.
 23. Области на действие. Оператор :: . Видове променливи.
 24. Предикати
 25. Структури.
 26. Подготовка за КР 2
 27. Тест 2
 28. Контролна работа 2
 29. Синтактичен анализ и намиране на стойност на израз. Търсене с връщане назад. Обобщение.
 30. Синтактичен анализ и намиране на стойност на израз. Търсене с връщане назад. Обобщение.

Литература по темите:

1. Шилдт Х., Практически самоучител по С++, Софтпрес, 2001.

2. Eckel B., Thinking in C++. Volume 2: Standard Libraries & Advanced Topics, 2nd edition, MindView Inc.,1999.

3. Eckel B., Thinking In C++. Volume 2: Practical Programming, 2nd edition, MindView Inc., 2004.

Допълнителна литература:

1. Wirth N. Algorithms + data structures = programs. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1973.

2. Уирт Н. Алгоритми + структури данни = програми. Техника, 1980.

3. Наков П., Добриков П., Програмиране=++Алгоритми, 2005.