CSCB038 Линейна алгебра

Анотация:

Курсът цели запознаване на студентите с основите на линейната алгебра. Основните понятия са изложени, развивайки теория за решаване на системи линейни уравнения над основните числови полета. Въвежда се понятието матрица, детерминанта на матрица, както и основните операции с матрици. Курсът завършва с дефиниране на абстрактни векторни пространства и приложението им в аналитичната геометрия.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

проф. Марин Маринов  д-р
проф. Иван Ланджев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните понятия в линейната алгебра

да извършват основни операции с матрици

да намират детерминанта на матрица

да намират ранг на система от вектори (на матрица)

да изследват основи геометрични обекти

2) могат:

да използват линейно-алгебрични методи в различни области, по-специално в комбинаториката, аналитичната геометрия, теория на алгоритмите, теория на кодирането, криптографията


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

базови математически знания в рамките на гимназиален училищен курс; познаване на алгебричните операции в основните алгебрични структури Z, Q, R, C.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Пл. Сидеров, К. Чакърян, Записки по линейна алгебра, Веди, София, 1996 г.

G. Fischer, Lineare Algebra, Teubner, 2010.

D. Robinson, A Course in linear algebra with applications,World Scientific, 2006.

S. Lang, Introduction to linear algebra, Springer, UTM, 1986.

Средства за оценяване:

Оценката се формира от два теста по време на семестъра и финален тест по време на сесията. Възможно е освобождаване от финалния тест.