GENB005 Основи на информатиката

Анотация:

Курсът запознава с предмета на информатиката като наука и е насочен към формиране на знания и умения, които са основа на съвременната компютърна грамотност на всеки човек и подпомагат по-нататъшното изучаване на други информатични дисциплини. Съдържанието третира въпроси за устройството и действието на компютъра като универсална изчислителна машина, представянето на данните в машината, алгоритмите като средство за автоматична обработка на данни, елементи на дискретната математика и някои основни приложения на информатиката в нашето съвремие.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Петя Асенова  д-р
гл. ас. Валентина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• предмета на информатиката като наука и нейни основни приложения

• що е компютърна система, архитектура на компютърна система, устройство и действие на компютър от Фон Нойманов тип, периферни устройства, програмно осигуряване на компютър.

• Как се представят данните в паметта на компютъра (числа, текст, изображения, звук, видео), цели и реални числа, кодови таблици, бройни системи (десетична, двоична, осмична и шестнадесетична).

• Що е булева алгебра, основни булеви функции и тяхното приложение.

• Алгоритъм, основни алгоритмични конструкции, типове данни и структури от данни. Методи за проектиране на алгоритми.

• Основни области на приложение на информатиката - бази от данни, изкуствен интелект, компютърна графика, мултимедия, компютърни мрежи.

• Основни елементи на дискретната математика и тяхното приложение в информатиката (множества, релации, функции).

2) могат:

• Да имат критичен поглед към ролята и мястото на информатиката и нейните приложения в съвременното информационно общество.

• Да идентифицират основните компоненти на компютъра и периферните им устройства, да разбират тяхната роля в извършването на информационни дейности.

• Да разбират ролята на бройните системи за представяне на данните в паметта на компютъра, да превръщат числа от една бройна система в друга и да извършват действия с двоични числа. Да разбират ролята на кодовите таблици за представяне на текстова информация в паметта на компютъра.

• Да формализират реални задачи и да създават несложни алгоритми за тяхното решаване, като използват различни типове данни и структури от данни. Да използват готови алгоритми, да откриват грешки в тях и да ги модифицират за нуждите на сходни задачи.

• Да изполозват елементи на дискретната математика за решаване на задачи (множества, релации и функции)


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Множества
 2. Релации
 3. Функции
 4. Бройни системи
 5. Булева алгебра
 6. Компютърни системи
 7. Кодиране на информация
 8. Софтуерно осигуряване
 9. Компютърни мрежи
 10. Тест
 11. Увод в алгоритмите.
 12. Съставни структури от данни
 13. Задачи от алгоритми
 14. Тест
 15. 17. Мултимедийни технологии
 16. 18. Бази от данни
 17. 19. Електронно правителство
 18. 20. Облачни тъехнологии
 19. 21. Големи данни
 20. Изкуствен интелекти
 21. тест
 22. Защита на проекти

Литература по темите:

Основна:

1.К. Mанев, И. Ланджев, С. Малешков, Р. Стайнов, П. Асенова, Основи на информатиката, НБУ, 2017, ISBN 978-954-535-983-5

Допълнителна:

2. Николай Гаджев, Т. Димов, Компютърни системи, С, Мердиан 22, 2001, ISBN 954-90854-1-4

3.Красимир Манев, Увод в дискретна математика, НБУ, 1998 г., ISBN 954-535-136-5

4.Linda Null, Julia Lobur, The Essentials of Computer Organisation and Architecture, Jones and Bartlett Publishers, 2003, ISBN 0-7637-04444-X

5.Harold F. Mattson, Discrete Mathematics with Applications, John Wiley & Sons Inc., 1993, ISBN 0-471-59966-2

6. Ю. Пенева. Бази от данни, Регалия, 2001

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

4 текущи оценявания - Т1, Т2, 3,Т4

Крайна оценка: (Т1+Т2+Т3+Т4)/4