OOOK051 Старогръцка култура

Анотация:

• Курсът запознава студентите с основните факти и процеси от историята и културата на древна Елада. Проследяват се основните културно-исторически процеси в развитието на Елада от Микенска Гърция до елинистическата епоха. Студентите се запознават с най-емблематичните паметници на гръцкото антично изкуство. Културните феномени се представят в сравнителен контекст като се обръща внимание на ролята на Елада в античния свят, чийто отзвук откриваме и днес.

В курса се предлага и пътуващ семинар до важни антични обекти в България и Гърция, в който студентите могат да се запознаят с елински обекти, паметници и артефакти.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

проф. Петър Димитров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят

• Основните особености на старогръцката култура

и могат

• Да анализират ситуация или текст от дадено произведение на литературата или изкуството.


Предварителни изисквания:
Не са необходими, но работно владеене на западен език и/или старогръцки, съответно новогръцки, и латински биха улеснили разбирането и усвояването на материята.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Херодот, История. София, 2010 (превод П. А. Димитров).

Тукидид, История на Пелопонеската война. София, 1979 (превод М. Й. Мирчев).

Богданов, Б. 1989: История на старогръцката култура. (София).

• Богданов, Б. 2007: Култура, общество, литература. (София).

• Михаилов, Г. 2010: Епиграфика. НБУ. (София).

• Полиняк, Ф. 2009: Раждането на гръцкия град: Култове, пространство и общество VІІІ – VІ в. пр. Хр. (София)

• Шаму, Ф. 1979: Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха. (София).

• Вернан, Ж.-П. 2001: Древногръцки митове: Всемирът, боговете, хората (Разказани от Вернан). (София).

• Богданов, Б. 1991: Орфей и древната митология на Балканите. (София).

• Димитров, П. 2007: Индоевропейски езици и култура. (София).

• Вернан, Ж.-П. 2004: Индивидът, смъртта, любовта: Аз и другият в древна Гърция. (София).

• Shapiro, H. A. 2007: The Cambridge Companion to Archaic Greece. (Cambridge).

• Burkert, W 1985: Greek Religion. Harvard University Press (Бостон).

• Raaflaub, K. A. Wees, H. van 2009: A Companion to Archaic Greece. (Blackwell).

• Kinzl, K. H. 2006: A Companion to the Classical Greek World. (Blackwell).

• Ogden, D. 2007: A Companion to Greek Religion. (Blackwell).

• Clinton, K. 1974: The Sacred Officials of the Eleusinian Mysteries. (Philadelphia).

Средства за оценяване:

Тест, есе, реферат, презентация.