OOLE171 Новогръцки eзик, A1

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на гръцки език ниво А1 според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс ООLE 271 (А2). Тази цел предполага:

- развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

- усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни граматични правила;

- набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени) с цел успешна комуникация на чуждия език на основно ниво.

2) могат:

- при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

- при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

- при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

- при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.
Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали чуждия език и няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Гръцката азбука - гласни и съгласни звукове. Произношение и интонация.
 2. Род, число, падеж. Представяне.
 3. Държави. Употреба на предлози. Откъде си и къде живееш?
 4. Адрес и координати. Числата до 100.
 5. Какво работиш? Съществителни имена за професии.
 6. Тест 1. Глаголи от първо и второ спрежение.
 7. Винителен падеж за време. Пряко допълнение. Сезони, месеци, години.
 8. Превозни средства. Пътувания.
 9. Час и време. Ежеднени дейности.
 10. Плодове и зеленчуци. На пазара.
 11. Видове магазини - хранителни стоки, облекло и обувки.
 12. Прилагателни имена. Съгласуване.
 13. Деятелни и страдателни по форма глаголи. Значение и употреба.
 14. Местоимения. Съгласуване.
 15. Преговор. Тест 2.

Литература по темите:

- Simopoulos G. et al. ELLINIKA 'A Methodos ekmathisis tis ellinikis os xenis glossas. PATAKI, 2011.

- Пороманска С. Новогръцки език за начинаещи. Изд. „Ровита”. Велико Търново, 2002.

- Янисова Хр. Работна тетрадка 1. Упражнения по практическа новогръцка граматика. Изд. на НБУ. С., 2008.