OOKI111 Латински език

Анотация:

Курсът представя латинския език като основна градивна единица на западно-европейската култура и история. Целта му е да даде обща представа за историята и особеностите на езика прародител на съвременните романски езици, както и по-общото му влияние върху повечето съвременни европейски езици. Началото на курса е посветено на теорията за Индоевропейския праезик.

1. Студентите, записали курс OOKY 111 Латински език, 2/2, 60 ч. – некредитен, които имат успех 4,50 от курса могат да запишат, ако желаят, безплатно курс OOKY 131Латински език II част, 2/2, 60 ч. – некредитен, през III и IV семестър.

2. Студентите, записали курс OOKY 131 Латински език II част, 2/2, 60 ч. – некредитен, които имат успех 4,50 от курса могат да запишат, ако желаят minor – програма – втора специалност „Старогръцки и латински език“.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

доц. Георги Гочев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят:

• Основите на граматиката на латинския език и база за изучаването на западни езици.

• Основни имена и понятия, свързани с римската култура.

• Основни имена и реалии, свързани с развитието на европейската култура.


Предварителни изисквания:
Не се изискват никакви предварителни знания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Списък на литературата:

1.Латински за начинаещи, Лили Йорданова, Искра Атанасова

2.Латински за юристи, Мария Костова

3.English Latin Course, Cambridge I, II

4.Latin Primer

Средства за оценяване:

Два теста - 50% от оценката

Участие в анализи и дискусии - 25%

Две домашни работи - 25%