OOKI110 Старогръцки език

Анотация:

Курсът представя старогръцкия език в контекста на историята на старогръцката култура и литература.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят:

• Основите на граматиката на старогръцкия език; получават освен това по-общи основи за изучаването на западни езици.

• Основни имена и понятия, свързани със старогръцката култура.

• Основни имена и реалии, свързани с развитието на европейската култура.


Предварителни изисквания:
Не се изискват предварителни знания и умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебникът по старогръцки език, който курсът следва, е C. A. E. Luschnig, An Introduction to Ancient Greek, Indianapolis, 2007 (second edition).

Антична литература. Енциклопедичен справочник, съст. Б. Богданов, А. Николова и др., София, 1996 (второ издание).

Старогръцко-български речник, съст. М. Войнов, Д. Дечев, В. Георгиев и др., София, няколко преиздания, последното през 1996.

Богданов, Б., Омировият епос, достъпна онлайн на адрес www.bogdanbogdanov.net

Богданов, Б., История на старогръцката култура, достъпна онлайн на адрес www.bogdanbogdanov.net

Милев, А.; Михайлов, Г., Старогръцка граматика, София, 1979.

Средства за оценяване:

Тестове (80%) и студентски презентации (20%).