TCMB019 Електронни елементи и прибори

Анотация:

• Курсът запознава студентите със съвременните електронни елементи и прибори с принципите на тяхното действие.

• Разглеждат се основните пасивни елементи и най-важните им параметри.

• Описва се действието и предназначението на най-често използваните пасивни схеми.

• Изучават се твърдотелните резонатори и мястото им в телекомуникационните системи.

• Дават се основни сведения за полупроводниците в съвременната електроника.

• Разглеждат се най-често използваните преходи в полупроводниците.

• Студентите се запознават с видовете диоди, техните свойства и основните видове диодни схеми.

• Описват се видовете, действието и основните параметри на масово използваните транзистори.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

проф. Стефан Куцаров  д.н.
гл. ас. Тереза Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия и факти за пасивните елементи и схеми с тях;

• принципа на действие на твърдотелните резонатори;

• същността на полупроводниците и основните им приложения;

• същността на слънчевите клетки;

• действието, параметрите и основните приложения на диодите;

• действието и параметрите на полевите и биполярните транзистори;

2) могат:

• да разбират параметрите на пасивните елементи;

• да оценяват действието на пасивни схеми;

• да разбират параметрите на полупроводникови резистори;

• да разбират параметрите на слънчевите клетки;

• да разбират параметрите на диодите;

• да разбират параметрите на полевите и биполярните транзистори.


Предварителни изисквания:
• Познания по физика от гимназиалните курсове

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мерни единици. Характерни електрически величини
 2. Пасивни елементи в телекомуникациите
 3. Пасивни схеми
 4. Електрически филтри. Класификация. Характеристики
 5. Нискочестотни и високочестотни филтри. Лентови и режекторни филтри.
 6. Тест 1
 7. Твърдотелни резонатори
 8. Полупроводници
 9. Полупроводникови резистори
 10. Преходи
 11. Тест 2
 12. Слънчеви клетки
 13. Диоди
 14. Транзистори
 15. Тест 3

Литература по темите:

1. http://moodle.nbu.bg курс TCMB019 Електронни елементи и прибори (записки от лекции).

2. Атанасова, Николина. Електротехника и електроника, Стар Трейдинг, София, 2016

3. Куцаров, С.И., Основи на електронните схеми, том 1. Увод в електрониката, Изд. на НБУ, София, 2009.

4. Шишков, Атанас, Полупроводникова техника, Част 1: Полупроводникови елементи. Изд. Техника, София, 1995.

5. Шишков, Атанас, Полупроводникова техника, Част 1: Полупроводникови елементи. Изд. Деликом, София, 2010

6. Dugaev, Vitalii, Vladimir Litvinov. Modern Semiconductor Physics and Device Applications, CRC Press, 2021

7. Fiore, James. Semiconductor Devices: Theory and Application, Version 1.1.12, 30 April 2021, https://www2.mvcc.edu/users/faculty/jfiore/Linear/SemiconductorDevices.pdf

8. Mullan, Cindy. Supercapacitors: Electrochemical Properties, Applications and Technologies, Nova Science Publishers, Inc., USA, 2019

9. Svarc. Jason. Solar Panel Construction, March 20, 2020 https://www.cleanenergyreviews.info/blog/solar-panel-components-construction

10. What Electronics Engineer Needs to Know About Passive Low Pass Filters, 12.12.2018, https://passive-components.eu/what-electronics-engineer-needs-to-know-about-passive-low-pass-filters/

Средства за оценяване:

• Текущ контрол - тестове

• Комбинирано оценяване - тестове

• Финален изпит – тестове

• При текуща оценка от 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала, но може да го направи, ако желае повишаване на успеха си.