ARHB101 Началото на човешката цивилизация

Анотация:

Да даде основната информация върху най-съществените моменти от човешката история от гледна точка на археологията, историята и антропологията.

прочети още
История и археология

Преподавател(и):

проф. Иван Гацов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Основни познания за най-съществените моменти от човешката история от гледна точка на археологията, историята и антропологията.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност:

" Теоретични ракурси на проблема - 22 часа;

" Работен семинар - 4 часа;

" Обзор върху работата през семестъра - 4

Формиране на оценката - комплексно по два начина: чрез активността на студента по време на протичането на курса и от изпитния резултат по време на сесията. Аспекти при формирането на оценката:

" Реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

" Изпитен резултат.