ARHB020 Човекът и метала. Европа през V - II хил. пр. Хр.

Анотация:

Целта на практическия курс е запознаването с появата на ранната металургия и последиците на новата технология за поминъка, обществената организация и култовия живот на праисторическите общества от 5-1 хил. пр. Хр. Ролята на Югоизточна Европа в процеса на откриване и разпространяване на новите технологии свързани с металургията е обсъждана в курса посредством практически занимания в музеи в София и страната, както и по време на практически занимания в Лабораторията по археометрия и експериментална археология.

прочети още
История и археология

Преподавател(и):

гл. ас. Богдан Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

добре познават материалните останки от човешко присъствие на Балканския полуостров през бронзовата епоха.

2) могат:

да описват, анализират и публикуват артефакти от бронзовата епоха, като ги потавят в контектса на по-широки културно-исторически въпроси (индоевропейска проблематика, етногенезис на траките, процеси на социална диференциация и икономическа специализация през 3-2 хил. пр. Хр


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Тодорова, Х. / П. Попов (ред.)

1994 Проблеми на най-ранната металургия, Минно-Геоложки Университет, София 1994.

Leshtakov, Kr.

2007 The Eastern Balkans in the Aegean Economic System During the LBA. Ox-Hide and Bun Ingots in

Bulgarian Lands. In: Galanaki, I. / H. Tomas / Y. Galanakis / R. Laffineur (eds.) Between the Aegean

and the Baltic Seas. Prehistory Across Borders (Conference Zagreb 2005) AEGAEUM 27, 2007,

447-458.

Panayotov, Iv.

1980 Bronze rapiers, swords and doubles axes from Bulgaria. Thracia 5, 1980, 173-198.

Pare, C. (Ed.)

2000 Metals Make the World go Round: The Supply and Circulation of Metals in Bronze

Age Europe, 2000.

Pernicka E. / Begemann F. / Schmitt-Stecker, S. / Wagner 1993

1993 Eneolithic and Early Bronze Age copper artefacts from the Balkans and their relation Serbian

copper ores. Prahistorische Zeitschrift, 68, 1993, 1-55.

Pulak, K.

1998 The Uluburun shipwreck: an overview. International Journal of Nautical Archaeology, 27, 1998,

188-224

Sherratt, A. / T. Taylor

1989 Metal Vessels in Bronze Age Europe and the Context of Vulchetrun. In: Sherrat, A. Economy and

Society in Prehistoric Europe. Changing Perspectives, Edinburgh 1997, 431-456. (publiziert zum

ersten mal 1984)

Средства за оценяване:

тест

устен изпит

реферат