ARHB527 Класически езици и археология

Анотация:

Като историческа наука, освен документацията и анализа на следите от материалното присъствие на древните общества, археологията ползва и писмени сведения, които са съществена част от инструментариума на историческата интерпретация на артефактите. Тази работа изисква по-особен подход както към изворите, така към и археологическите паметници. Не само в бългалската, но и в източноевропейска съвременна историческа наука има съществени методологически пропуски, които съпъстват процеса по интерпретирането на археологическия материал спрямо особеностите на съответната историческа епоха. Често произхода и хронологията на артефактите са “напасвани” спрямо зададени от чисто историческия подход насоки. Този факт е обусловен от различни по своя характер причини, които започват от традиционната иделогическа натовареност до недостатъчните познания на археолозите за работа с исторически текстове. Целите на курса са да се представят методите на т.нар. исторична археология и възможностите за работа с древни писмени текстове; да се хвърли повече светлина върху принципния път, който изминава един писмен извор от съставянето му до крайния вариант, ползван от съвременните историци; да се положат основите на комплексно мислене, целящо цялостната интерпертация на артефактите съгласно всички данни и археологическия контекст и прилежащите към тях писмени данни.

прочети още
История и археология

Преподавател(и):

доц. Боян Думанов  д-р
доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основни понятия от историчната археология и методите, необходими на археолога при историческата интерпретация на материала.

2) могат: Да различават подвеждащи и неточни данни в основните писмени сведения както и да попълват празините в общото историческо познание чрез интерпретация на археологическия материал.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. История и Археология. История на противостоенето. Общи черти и различия в историческия и в археологическия подход към интерпретацията на следите на древните общества.
  2. Идеология и скептицизъм. Въведение в националните школи и характеристика на техните подходи, обусловени от развитието на идеологическите системи.
  3. Път на историческия текст. Оригинал – преписи – копия – издания. Най-известни примери.
  4. Текстове, посветени на етническата и културната идентичност през античността и средновековието.
  5. Текстове, посветени на архитектурата и технологиите.
  6. Текстове, посветени на култовете и религиите.
  7. Археология и идентичност.
  8. Архитектурата и технологиите в писмените сведения и археологическата «реалност»
  9. Археология на култа. Противоречия с историческите тествое и липси в тях.

Литература по темите:

Алпатов, М. История на изкуството. Том І, ІІ. С., 1974.

Балабанов, П., С. Бояджиев, Н. Тулешков. Крепостно строителство по българс¬ките земи (Българско архитектурно наследство). С., 2000. Богданов, Б. История на старогръцката култура. С., 1989. Ваклинов, С. Археология, ч. I. С., 1973 г.

Ваклинов, С. Формиране на Старобългарската култура VI-XI в. С., 1977г. Венедиков, И. Панагюрското златно съкровище. С., 1961. Венедиков, Ив., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. С., 1973. Венедиков, Ив., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. С., 1973. Всеобщая история архитектуры т. II-1: Архитектура Древней Греции. М., 1949; т. II-2: Архитектура Древнего Рима. М., 1948 г.

Вълева, Ю. Римската живопис в Балканските провинции (предварителни бележ¬ки). -Проблеми на изкуството 1991 г., № 3, 39-46.

Вълева, Ю. Структурният стил в декорацията на тракийските гробници от класи-ческата и елинистическата епоха. -Археология 27 (1985), № 4, 18-23. Гацов, Ив. (състав.) Началото. С., 1994.

Гацов, Ив. (състав.) Човекът зад находките. Човекът днес и утре. С., 1997. Генчева, Е. Римските фибули от България от края на І в. пр.н.е. до края на VІ в. на н.е. В. Търново, 2004.

Георгиев, Г. Стратиграфия и периодизация на неолита и халколита в българските земи. -Археология, 1974, № 4.

Георгиева, Р., Т. Спиридонов, М. Рехо. Етнология на Траките. С., 1999. Гетов, Л. Амфори и амфорни печати от Кабиле (ГУ-П в. пр. н. е.). С., 1995. Гетов, Л. За вноса на саркофази в Одесос през римската епоха. -Археология 20 (1978), №2, 13-19.

Гетов, Л. Мъглижката гробница. С., 1988.

Гетов, Л. Погребални обичаи и гробни съоръжения у траките през римската епоха (I-IV в.). -Археология 12 (1970), № 1, 1-11. Гомбрих, Е. Изкуство и илюзия. С., 1988 г. Гочева, З. Завещано от траките. С., 1986. Гримал, П. Римската цивилизация. С., 1995.

Димитров, Д. П. Надгробните плочи от римско време в Северна България. С., 1942.

Димитров, Д. П. За датата на стенописите от тракийската гробница при Казанлък. -Археология 8 (1966), № 2, 1-13.

Димитров, Д. П. За укрепените вили и резиденции у траките в предримската епо¬ха. -В: Сборник изследвания в чест на Д. Дечев. С., 1958 г., 683-699.

Димитров, Д. П. Портретът върху античните надгробни плочи от римско време в

Североизточна Македония. -ИБАИ 18 (1939), 1-128.

Димитров, Д. П. Троя 7-В2 и балканските тракийски и мизийски племена. -

Археология 10 (1968), № 4, 1-14.

Димитров, Д. П., М. Чичикова. Късноантичната гробница при Силистра. С.,

1986.

Димитрова-Милчева, А. Антични геми и камеи от Националния археологически

музей. С., 1980.

Димитрова-Милчева, А. Художествената керамика от Тракия и Мизия (I-III в.). -

Анали 2 (1995), № 3-4,70-83.

Динчев, В. Римските вили в днешната българска територия. С., 1997.

Домарадски, М. Келтите на Балканския полуостров. IV-I в. пр. н. е. С., 1984.

Дремсизова-Нелчинова, Цв., Г. Тончева Антични теракоти от България. С.,

1971.

Етиен, Р. Всекидневният живот в Помпей. С., 1983 г.

Иванов И. Съкровищата на Варненския халколитен некропол. С., 1978.

Иванов, Р. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросто-

рум от Август до Маврикий. С., 1999.

Иванов, Р. (състав.)Римски и Ранновизантийски градове в България. С., І (2002),

II (2003).

Иванов, Т. Абритус, т. 1. С., 1980.

Иванов, Т., Р. Иванов. Никополис ад Иструм, т. 1. С., 1994.

Иванова, М. Форма и композиция в античната архитектура: ч. 2 - Гърция (1978);

ч. 3 - Рим (1978); ч. 4 - Средновековна архитектура (1988).

История на България. т. 1. - 3. С., 1979-1982 г.

История на българското изобразително изкуство. Том 1, С., 1976 г.

Кабиле.т. 1-2. С., 1982-1991.

Кацаров, Г. Избрани съчинения. Университетска библиотека: І (2001), ІІ (2004).

Китов, Г., Д. Агре. Въведение в тракийската археология. С., 2002.

Кнабе, Г. С. Древний Рим - история и повседневность. М., 1986.

Кузманов, Г. Антични лампи. Колекция на Националния археологически музей.

С., 1992.

Лазарев, В. Н. История Византийской живописи. М., 1986.

Лазаров, М. Антична рисувана керамика в България. С., 1990.

Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство ХІ-ХІІІ в. С., 1966.

Маразов, И. Ритоните в Древна Тракия. С., 1978.

Маразов, И. Художествени модели на древността. С., 2003.

Миков, В. Античната гробница при Казанлък. С., 1954.

Миков, В. Златното съкровище от Вълчитрън. С., 1958.

Миков, В. Произход на куполните гробници в Тракия. -ИАИ 19 (1955), 15-46.

Мириманов, В. Б. Първобитно и традиционно изкуство (Малая история ис-

кусств). С., 1980.

Миятев, К. Архитектурата на средновековна България. С., 1965.

Мънзова, Л. Античната скулптура в България. С., 1978.

Найденова, В. Скалните светилища в Тракия. -В: Поселищен живот в Тракия 2

(Симпозиум "Кабиле"), Ямбол 1986 г., 15-29.

Николов, Д. Организация на градовете в Римска Тракия. -В: Поселищен живот в Тракия 1 (Симпозиум "Кабиле"), Ямбол 1982, 90-100.

Огненова-Маринова, Л. За централния сюжет и за авторството на стенописите на Казанлъшката гробница. -МПК 16 (1976), № 2, 7-12.

Попов, Х. Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VІ - І век пр. Хр. С., 2002.

Попова-Мороз, В. 24 древни мозайки от България. Български художник, С., 1987. Попова-Мороз, В. Римската портретна пластика и императорската пропаганда в Мизия и Тракия. -Проблеми на изкуството 1993, № 2, 14-22.

Рабаджиев, К. Елински мистерии в Тракия (опит за археологически прочит). С., 2002.

Раевски, Д. С. Елинските художествени занаяти в Скития и Тракия. -Изкуство 35 (1985), № 2, 22-26.

Рехо, М. Атическа чернофигурна керамика в Националния археологически музей в София. С., 1992.

Ривкин, Б. Антично изкуство. (Малая история искусств). С., 1985. Русева, М. Тракийска гробнична архитектура в българските земи през V-ІІІ в. пр.н.е. Ямбол, 2002.

Русева, М. Тракийската култова архитектура. Ямбол, 2000. Севтополис. т. 1. С., 1984.

Стоянов, Т. За иконографията и семантиката на женските изображения в памет¬ниците на Тракийския конник. -Векове 1986, № 4.

Тачева, М. История на източните култове в Долна Мизия и Тракия. V в пр. н. е. -IV в. отн. е. С., 1982.

Тодорова, Х. Каменно-медната епоха в България. С., 1986. Тодорова, Х., И. Вайсов. Новокаменната епоха в България. С., 1993. Тонев, Л. Градоустройството по българските земи през античността. С., 1995. Тракийска древност. Кратка енциклопедия. С., 1993.

Тракийски паметници. І: Мегалитите в Тракия - 1 (1976); ІІ: Тракийски свети¬лища (1980); ІІІ: Мегалитите в Тракия - 2, Тракия Понтика (1982). Филов, Б. Софийската църква "Св. София". С.,1913.

Филов, Б. Археологически паралели. Студии върху историята на античното из¬куство в България. -СбНУНК 26 (1910/11).

Филов, Б. Паметници на тракийското изкуство. -ИБАД 6 (1916/18), 1-56. Фол, А. Древната култура на Югоизточна Европа. С., 1998.

Чичикова, М. Керамика от старата желязна епоха в Тракия. -Археология 10 (1968), №4, 15-27.

Шаму, Фр. Гръцката цивилизация. С., 1979.

Archibald, Z. The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus unmasked. Oxford, 1998.

Burkert, W. Greek religion. Archaic and Classical. Harvard University Press,1985.

Charbonneaux, J. L'art grec. Paris 1963.

Ferguson, J. The Religions of the Roman Empire. Cornell University Press, 1994.

Goceva, Z., M. Oppermann. Corpus Cultus Equitis Thracii.I; II, 1-2, Leiden 1979-

1984.

Higgins, R.A. Greek and Roman Jewellery. Methuen & Co Ltd. 1961.

Isaac, B. The Greek Settlements in Thrace Until the Macedonian Conquest. Leiden (E.

J. Brill), 1986.

Kurtz, D., J.Boardman. Greek Burial Customs. Thames & Hudson, 1971.

Lawrence, A. W. Greek Architecture. Yale University Press, 1983.

McKay, A.G. Hauses,villas and palaces in the Roman World. Thames & Hudson, 1975.

Ognenova-Marinova, L. Statuettes en bronze du Musee National archeologique a

Sofia. S., 1975.

Richter, G. M. A. The Sculpture and the Sculptors of the Greeks. 1970.

Richter, G. M. A. Attic red-figured vases (a survey). Yale University Press, 1967.

Ruseva-Slokoska, L. Roman Jewelry. The Collection of the National Archaeological

Museum - Sofia. Cromwell Edd., S., 1991.

Stewart, A. Greek Sculpture. I - text; II - plates. Yale University Press 1990.

Strong, D. Roman Art (The Pelican History of Art). 1976.

Sultov, B. Ceramic Production on the Territory of Nicopolis ad Istrum (II-nd - IV

Cent.). -In: Terra Antiqua Balcanica, I (1985).

The Cambridge Encyclopedia of Archaeology. Cambridge University Press, 1980.

The Rogozen Treasure. S., 1989.

The Thracian Tomb near the village of Sveshtari. S., 1986.

Velkov, V. The Thracian city of Cabyle.-In: Ancient Bulgaria, 1.Nottingham 1983, 233-

238.

Venedikov, I. The Vulchitrun Treasure. Svyat Publ., S., 1987.

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Курсова работа

3. Реферат