GENB022 История на България

Анотация:

•Произход и генезис на българите. Място и роля на България в европейската цивилизация. Изграждане на ново културно направление в средновековна Европа на основата на византийската култура и старобългарския език. Българите в Османската империя. Християнство и ислям в българските земи.

•Българското Възраждане и Европа. Изграждането на модерна и съвременна България. Световните войни и национални катастрофи на България. Студената война и тоталитарният режим в България.

прочети още
История и археология

Преподавател(и):

доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Петър Николов  д-р
доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Притежават задълбочени знания за генезиса и изграждането на българската държава и мястото и в европейската цивилизация през Средните векове. Приемственост на държавните институции, ролята на църквата и държавата. Българите в Османската империя. Универсално и специфично в Българското национално Възраждане. Ролята на България и последиците от участието в световните конфликти през XX в. Тоталитарният режим и мястото на България в изграждането на съвременния свят.

2) могат: да анализират писмени извори, да познават историческата литература и да възприемат критично основните хипотези и концепции на отделните автори и школи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература

Извори

Гръцки извори за българската история. С., Т. I и сл.

Латински извори за българската история. С., Т. I-IV.

Христоматия по история на България. Т. I, II, III. С., 1978

От Сан Стефано до Париж - Най-важните договори за България (1878-1947 г.) С., 2009

Българските конституции и конституционни проекти, съставители В. Методиев и Л. Стоянов, второ прераб. и доп изд. С., 2003

Коминтернът и България (март 1919 - септември 1944 г.), Том І и ІІ, Документи. Съставители, предговор, бележки Л. Ревякина, Л. Стоянов и др.,Архивите говорят, т. 36 и 37, ГУА, С., 2005

Документи от архива на БКП http://www.nbu.bg/webs/historyproject/index.htm

Обща литература

История на България. Изд. на БАН, Т. II-X, С., 1984-1999

История на България през средновековието IX-XIV в. Том I, В. Гюзелев, Ив. Божилов. С., 1999

История на България XV-XIX в. Том II, Цв. Георгиева, Н. Генчев. С., 1999

История на нова България 1879-1944. Том III, С. Грънчаров, Е. Стателова. С., 1999

История на българите. Том I (От Древността до края на XVI век). Ред. Г. Бакалов, Г. Марков и др. С., 2003;

История на българите. Том II. Късно средновековие и Възраждане. С., 2004

История на българите. Том III. От Освобождението (1878) до края на Студената война (1989). С., 2009

История на българите. Том IV (Българската дипломация от древността до наши дни). С., 2004

История на българите. Том V (Военна история). С., 2007

Специализирана литература

Божилов Ив. Династията на Асеневци. Генеалогия и просопография. С., 1988

Гюзелев, В. Папството и българите през Средновековието. С., 2009

Златарски, В. История на българската държава през средните векове. Т.1-4, С., 1970-1972 (2)

История на османската империя. Под ред. на Р. Мантран. С., 1999

Матанов, Хр., Михнева, Р., От Галиполи до Лепанто. Балканите, Европа и османското нашествие (1354-1571) . С., 1988

Мутафчиев, П. В. Мутафчиева. История на българския народ от наченките на човешки живот по нашите земи до българското Възраждане. С., 1998

Пандев, К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878-1903 г. С., 1979 г.

Пантев, А., Е. Стателова. Съединението на Княжество България и Източна Румелия 1885 г. С., 1995

Попов, Р. България на кръстопът. Регентството 1886-1887. С., 1989

Марков, Г. България в Балканският съюз Срещу Османскятя империя 1912-1913. С., 1989

Димитров, И. Българската демократична общественост и войната. С., 1976

История на Народна република България. Режимът и обществото. Под общата редакция на Ивайло Знеполски., б.м., 2009

Средства за оценяване:

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР* ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В

ПРАКТИЧЕСКИТЕ

ЗАНИМАНИЯ: a - презентации, дискусии-10%; d - презентации, дискусии- 10%

ПИСМЕНИ РАБОТИ: b - КУРСОВА РАБОТА -15%; e - КУРСОВА РАБОТА -15%

ТЕСТОВЕ: c - ТЕСТ № 1 - 25%; f - - ТЕСТ № 2 -25%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ :

s – ПИСМЕН ИЗПИТ: ТЕСТ -75 %; u – УСТЕН ИЗПИТ: 25%; v - от ТЕКУЩА ОЦЕНКА - 25%: при изпълнение на част от поставените задачи - a + b + c = d + e + f = 25%

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

1. Освобождаване от финалния изпит - чрез текуща оценка от семестъра при изпълнение на всички поставени задачи - a + b + c = d + e + f = 100%

2. Освобождаване от част от финалния изпит - чрез зачитане на текуща оценка от семестъра при изпълнение на част от поставените задачи - a + b + c = d + e + f = 25%