GENB056 Неорганична и органична химия

Анотация:

Курсът по химия е двусеместриален в основното научно направление „Природни науки”. Целта на курса е да обогати общонаучната култура, да разшири и задълбочи общото образование на студентите в научното направление на основната им програма, както и да усъвършенства уменията им за устно и писмено изразяване чрез изготвяне на самостоятелни работи по възложени теми, тяхното дискутиране и презентиране. Курсът включва лекции и практически занятия по обща, неорганична, органична и екологична химия. В рамките на курса студентите формират основни знания в областта на химията с оглед разбирането и усвояването на химични и биологични дисциплини от раздели на различни програми в базовата и бакалавърската степен на специалностите опазване на околната среда, приложна биология и др., като: неорганична, органична, аналитична химия, биология, екология, биохимия, биотехнология, физиология, биологични основи на поведението биогеохимия, замърсяване на околната среда, пречистване на флуиди и твърди отпадъци, почвознание, психология и др.

Практикумът към лекционния материал включва: техника и безопасност при работа в химична лаборатория, основни лабораторни операции, качествени определения, пречистване на вещества, свойства на разтворите, свойства на електролитите, свойства на някои елементи и техни съединения.

Знанията и уменията, придобити в курса, до голяма степен определят възможностите за успешна работа на студентите през следващите семестри.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни понятия от химията – атом, строеж на атома, химична връзка, свойства на химичните елементи и техните съединения, топлинни ефекти;

• понятия, свързани с основни химични закони, теории и хипотези, описващи различните видове химични реакции и процеси;

• взаимовръзката между всички научни клонове на химичната наука и връзката с останалите природни науки;

• специализирана терминологии

• кои са нерешените проблемите в тази наука и какви са нашите съмнения

2) могат:

• умение за боравене с основна терминология в областта;

• умения за устно и писмено изразяване;

• умения за дискутиране по възложена тема;

• умения за боравене със специализирани текстове;

• други.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• знания по обща химия, математика и физика от средния курс на обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I-ва част

Въведение.

Мястото на химията в природните науки. Основни понятия и закони в химията.

Състояние на веществата.

Химични елементи и символи. Прости вещества и химични съединения. Основни типове неорганични съединения съединения. . Номенклатура.

Периодична таблица.

Изменение на свойствата на химичните елементи по периодичната система. Химични процеси – видове. Валентност и степен на окисление.

Атом.

Строеж на атома. Съвременни представи за строежа на атома - квантово-механичен модел. Строеж на атомната обвивка. Връзка между периодичната система и строежа на атома.

Химична връзка

Учение за химичната връзка. Ковалентна химична връзка.

Химична връзка

Йонна, метална и междумолекулна химичната връзка.

Химична кинетика

Кинетика на хомогенните и хетерогенни химични реакции.

Газообразно състояние.

Газове. Закони на идеалните газове.

Течно агрегатно състояние.

Разтвори. Свойства на разредените разтвори. Дифузия, осмоза, водороден потенциал.

Течно агрегатно състояние

Разтвори на електролити. Теория на електролитната дисоциация.

Окислително-редукционни процеси

Същност. Видове, Приложение на ОРП. Корозия на металите.

Твърдо тяло.

Строеж и структура на твърдото тяло. Кристални решетки и дефекти на кристалната решетка.

Фазови преходи

Кипене, Топене, Сублимация, Изпарение, Кондензация

Лабораторни занятия

Въведение, основни понятия

Номенклатура. Основни видове химични реакции. Електронни ефекти

Алфатни въглеводороди (наситени)

Номенклатура, Свойства, приложение

Алфатни въглеводороди (неситени с двойна връзка)

Номенклатура, Свойства, приложение

Алфатни въглеводороди (неситени с троайна връзка)

Номенклатура, Свойства, приложение

Ароматни въглеводороди. Арени

Номенклатура, Свойства, приложение

Хидроксилни производни на въглеводородите

Алкохоли и феноли. Видове, получаване, химични свойства и приложение

Карбонилни съединения

Алдехиди и кетони. Видове, получаване, химични свойства и приложение

Карбоксилни киселини производни

Карбоксилни киселини. Видове, получаване, химични свойства и приложение.

Хетероциклени въглеводороди.

Петатомни хетероциклени производни на въглеводородите. Свойства и приложение.

Хетероциклени въглеводороди.

Шестатомни хетероциклени производни на въглеводородите. Свойства и приложение.

Нуклеинови киселини

Видове, получаване, химични свойства и приложение

Високомолекулни съединения

Полимери. Определение и класификация; Основни понятия; Класификации, морфология; Фазово състояние и фази; Видове и приложения

Лабораторни занятия

Литература по темите:

• Галин Петров, Органична химия, изд. СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2006

• Бистра Дякова, Обща химия, изд. СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2007

• http://nasascience.nasa.gov/earth-science/

Практикум

• В. Димитрова, М. Митов, Е. Чорбаджийска, Г. Христов, СТ. Манев, Химията във формули, задачи и екперименти, Университетско издателство "Н. Рилски", Благоевград, 2012

• Данчо Даналев, Николай Калоянов, Емилия Найденова, Любомир Везенков,Ръководство за лабораторни упражнения по Органична химия, изд. „ХТМУ-София”, София, 2008

Средства за оценяване:

Всеки семестър оценяването формите на оценяване са:

Текущо оценяване (ТО)

Тест

Практически изпит/Самостоятелна работа

Изпит (ОИ)

Тест

Практически изпит/Самостоятелна работа

Смесено оценяване (СмО)

ТО (тест) + ОИ (практически изпити)

ТО (практически изпит/самостоятелна работа) + ОИ (тест)