ESCB506 Екологични катастрофи

Анотация:

Дават се основни познания за същността, причините, възникването, развитието, разпространението, отрицателните последствия и т.н. на бедствията и катастрофите от природен и антропогенен произход. Разглеждат се дължащите се на природни (земетресения, наводнения, лавини, бури, урагани, мълнии и други), на антропогенни (химично, радиоактивно, топлинно и друг вид катастрофално замърсяване на въздуха, водите и почвата) и смесени (горски пожари, свлачища, прахови бури) причини. Изучават се основните инженерно-технически мерки за преодтвратяване на отрицателните въздействия и поведението и действията на човек, попаднал в ситуация на бедствие или катастрофа.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите имат основни познания за екологични катастрофални процеси от глобален мащаб – парников ефект, озонова дупка и геомагнетични бури. Да познават в общи линии и социално-психологичните аспекти на борбата и защитата от природни бедствия и екокатастрофи, както и съвременните тенденции и перспективи в тази насока.


Предварителни изисквания:
нямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Природни бедствия и екологични катастрофи. Дефиниции и класификации. Природни и антропогенни екологични катастрофи. Елементи на прогнозирането на природни бедствия и катастрофи.

2. Земетресения. Физична същност. Сеизмични вълни. Магнитуд и интензивност. Катастрофални последствия на земетресенията. Прогнозиране на земетресения.

3. Защита от земетресения. Инженерни мерки. Поведение и действие по време и след земетресение.

4. Наводнения. Видове наводнения. Физични характеристики на наводненията. Хидротехнически и организационни аспекти на защитата от наводнения.

5. Бури и урагани. Смерч. Профилактични и превантивни мероприятия за намаляване на щетите.

6. Свлачища. Причини – природни и антропогенни. Мерки за предотвратяване и борба с ерозионните и свлачищни процеси.

7. Лавини. Условия за възникване. Предпазване от лавинна опасност.

8. Мълнии. Електрически процеси в атмосферата. Инженерни защитни мероприятаия – гръмоотводни уредби. Поведение и действие при гръмотевична буря.

9. Прахови бури. Антропогенни фактори за генериране на прахови бури. Превантивни мерки.

10. Горски пожари. Природни и антропогенни причини и условия за възникване. Превантивни мерки.

11. Антропогенно замърсяване на въздуха, почвите и водата. Катастрофално химично, биологично, топлинно и радиоактивно замърсяване. Замърсяване на водни площи с нефтени продукти. Превантивни мерки и ликвидиране на отрицателните последствия.

12. Защита от други природни бедствия и катастрофи – градушка, мъгли, суши, цунами, вулкански изригвания и др.

13. Природни бедствия в глобален мащаб. Парников ефект, озонова дупка и геомагнитни бури. Същност, причини, предотвратяване и предпазване.

14. Социални и психологически аспекти на борбата срещу природните бедствия и екологични катастрофи.

15. Тенденции и перспективи на защитата от екологичен риск. Аерокосмически методи и средства за изучаване и борба с природните бедствия и екологични катастрофи.

Литература по темите:

Мардиросян, Г. Екокатастрофи (Природни бедствия и екологични катастрофи), ИК “Ванеса”, София, 1995

Мардиросян, Г. Природни екокатастрофи и тяхното дистанционно аерокосмическо изучаване. Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2000.

Мардиросян Г., Природните бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита, изд. Проф. Марин Дринов, С., 2007

Берберова Р., Р. Гюров, Х. Харизанов, Система за ранно оповестяване на природни бедствия, Сборник с доклади от VІ-ти международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”, с. 280-283, Враца, 2006

Берберова Р., Урбанизация, природни бедствия и възможности за превенция, Сборник с доклади от Трета научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2007, БАН, 2007

Берберова Р., Р. Гюров, Влияние на Луната върху появата на земетресения, Сборник с доклади от ІV научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2008, БАН, 2008

Берберова Р., Аналитичен обзор на природните бедствия в България за 2006 г., Сборник с доклади от VІІ международен научен симпозиум “Екология-устойчиво развитие”, Съюз на учените-Враца, 2008

Берберова Р., Системи за оценка на риска и превенция от земетресения, Сборник с доклади от VІІ международен научен симпозиум “Екология-устойчиво развитие”, Съюз на учените-Враца, 2008

Рангелов, Б. Земетръсната опасност в България. НКС, С., 2000.

Христосков, Л. Земетресенията – опасност и противодействие. М&М, С., 2000.

Оксанович, Л. Сеизмичният риск. “Народна младеж”, С.,1979.

Попиц, Р., В. Пенчев. Живот с радиация. “Народна просвета”, С., 1989.

Белоконски и др. Създаване на системи от кризисни звена по всички направления на защитата на населението, околната среда и стопанството на направления за бърза оценка на обстановката и спешно реагиране при бедствия и аварии. ПКЗНБА при МС, II научно-практ. конференция, т.1, София.

Natural Hazards. Ed. Gilbert White. New York. London, Toronto, 1974

Geological Hazards – Earthquakes, Tsunamis, Volcanoes, Avalanches, Landslides, Floods. Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1977.

Списание “Вик – бедствия, аварии, катастрофи, тероризъм”. Гражданска защита на Република България. София. Броеве 12/97, 11/98, 2/00, 6/00, 8/00, 9/00, 2/01, 3/01.

Средства за оценяване:

тест, реферат

Датите за тестовете и сроковете за рефератите се обявяват в Мудъл в съответния семестър.