PMCB101 Медийна грамотност

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност:

• Запознаване със същността на медийната грамотност и възможностите за прилагането й спрямо различните медии – 18 часа;

• Дискусионен форум, в който студентите следва да приложат познанията си в областта на медиите и да създават медийни послания – 4 часа;

• Практически занимания и работа по групи 8 часа;

Формирането на оценката е комплексно. От една страна се проверяват теоретичните познания и подготовка на студентите чрез тест. От друга – активността и качеството на участие в дискусионния форум. Основните критерии за оценката са:

• Придобит минимум познания върху медиите и медийната грамотност;

• Познания за различните техники на конструиране на медийни послания;

• Практически умения за работа в сферата на медиите.;

• Творческо интерпретиране на различни медийни послания.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.
гл. ас. Ралица Филипова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да владеят основните категории и понятия на теорията на медийната грамотност.

• Да откриват положителните и отрицателни ефекти при използването на отделните медийни съобщения.

2) могат:

• Да „четат” и интерпретират смисъла на медийните съобщения.

• Да прилагат познанията си по медийна грамотност при конструиране на медийни съобщения

• Да придобият нужни умения за работа в различните медии.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да имат интереси и познания в областта на различните медии.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. „Медиязнание”, Вл. Михайлов

2. „Лице в лице с медиите”, Т.Стоицова

3. „Как да общуваме с медиите”, С. Стюърт

4. „Теория и практика на манипулацията”, Д. Рушкоф

5. „Елементи на журналистиката”, Б. Ковач и Т. Роузънстийл

6. „Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз”, Н. Огнянова

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Практическа задача