OOOK185 French for Political Scientists (С1.1)

Annotation:

Курсът се състои се от 150 академични часа и е едносеместриален. Предназначен е за студенти от програма " Международна политика (на френски език)", които се нуждаят от попълване на знанията си за чуждоезиковата система и разширяване на комуникативните умения, за да следват пълноценно курса по френски.

Основната цел на курса е да се достигне степен на прагово ниво на езикова компетентност (задълбочаване и подобряване на знанията по езика и разширяване на гамата от изразни средства и комуникативни стратегии. (B2 според общоприетите нива за владеене на езика на Съвета на Европа).

прочети още
Politique internationale

Lecturers:

Asst. Prof. Milen Chipchanov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Предвидения в тематичния план материал за знания за системата на езика и ограничен брой най-употребявани езикови средства за реализиране на комуникативни умения в ситуации от ежедневиетол

2) могат:

• Да използват коректно придобитите в курса граматически и лексикални знания в познати и предвидими ситуации.

• Да се изразяват на коректен стандартен френски с известна лекота и непринуденост.

• Да съумяват да предават или изискват ограничена, но необходима информация от факти върху проблеми от ежедневието и областта им на интереси.

• Да разбират добре формулирани несложни послания на стандартен език (писмен и устен).


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят много добре френски език – ниво В2 и нагоре;

• да имат опит с общуване с публицистични публикации в оригинал;

• да имат основни познания по френскоезични електронни и традиционни медииTypes:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
French

Topics:

Bibliography:

Учебници, помагала и сборници с упражнения по практическа граматика:

Le Petit Robert

Grammaire progressive du francais (niveau avance),

450 nouveaux exercices (niveau intermediaire),

Exerciseur (PUF de Grenoble),

Alter Ego 2 (livre de l'etudiant, cahier d'exercices),

Vocabulaire progressif du francais (niveau intermediaire) etc.

Assessment:

Тестове, презентации, кръгли маси.