GENB069 Публична реч и презентации

Анотация:

Курсът е двусеместриален, с хорариум 60 часа. Студентите получават 6 кредита. Води се от преподавателски екип, различен в двата семестъра. Часовете са разделени както следва: 20 лекционни, 20 практически занимания и 20 часа презентации. Целта на практическите занимания е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

Лекционната част на курса си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за теорията в областта на реториката, публичното говорене и презентирането, както и да формира у студентите рефлекци и нагласи за критично мислене по отношение на публичното говорене и структуриране на изказвания в различни ситуации от публичния живот.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• за основните теории в областта на реториката, публичното говорене и презентирането;

• за принципите на структуриране на речи, слова, изказвания и презентации;

2) умения:

• за подготовка на собствени изказвания, презентации, слова и речи, които да бъдат ефективни по отношение на предварително поставени цели;

• за подготовка на изказвания, презентации, слова и речи на други хора, които да бъдат ефективни по отношение на предварително поставени цели;

• за анализ и оценка на изказвания, презентации, слова и речи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На български език

1. Аристотел (2013). Реторика, С., Захари Стоянов

2. Карнеги, Дейл, (2011). Изкуството да говорим пред другите, С., Изток-Запад

3. Гало, Кармайн (2011). Презентирай като Стив Джобс, С., Рой комюникейшън

4. Гало, Кармайн (2016). Говори като на TED, С., Рой комюникейшън

5. Успешните презентаци, Harvard Business School Press, София, 2005

6. Успешните презентации, сп. Мениджър, “Джобен наставник”, София, 2008

7. Как да убеждаваме, сп. Мениджър, “Джобен наставник”, София, 2009

8. Карнеги, Дейл, (2011). Как да придобием самоувереност и да влияем на другите чрез изкуството да говорим пред публика, С., Кибеа

9. Карнеги, Дейл, (1999). Как бързо и лесно да се научим да говорим пред публика, С., Кибеа

На английски език

1. Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, Garr Reynolds

2. slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations, Nancy Duarte

3. Presentations in Action: 80 Memorable Presentation Lessons from the Masters, Jerry Weissman

Сборници:

1. Сборници от летни школи по връзки с обществеността.

2. Годишници на департамент Масови комуникации.

Средства за оценяване:

GENB069

Публична реч и презентаци

Текущо оценяване

По време на курса се провеждат упражнения по публично говорене, избира се утвърдена реч, работи се под ръководството на преподавателя по текста и ефектната й презентация.

Преподавателят оценява:

1. Активната работата, участието и резултатността на практическите занимания;

2. Публично представяне на избрания текст.

Текущата оценка е средно аритметично от сбора на двете оценки.