ADVB012 Медийна реклама

Анотация:

В рамките на курса “Медийна реклама” се разглеждат основите на медийната комуникация (ATL). Курсът отделя специално внимание на ролята на медийната реклама в цялостния комуникационен процес. Изследват се някои важни външни фактори, които оказват пряко влияние върху тази комуникационна дейност, един от които законодателството и саморегулацията.

Курсът придава практическа насоченост на дисциплината, като се разглежда въпроса как се възприема медийната реклама в България – както от потребителите, така и от бизнеса. На база практически наблюдения се изгражда отношение към предимствата и недостатъците на някои специфични рекламни похвати като скандалните, сравнителни и заблуждаващи реклами.

Курсът разглежда и един от най-важните въпроси на съвременната комуникация – медийната аудитория. Разгреждат се някои от основните термини в тази област, както и предимства и недостатъци на съществуващите в България методи за изследване на медийните аудитории.

Курсът запознава студентите с основните видове рекламни формати и позиции в медиите – телевизия, радио, вестници, списания, външна реклама, кино и интернет.

В рамките на курса се изследват и някои специфични актуални проблеми на медийната реклама, като използването на рекламни лица; насочването на ATL рекламата към специфични таргет аудитории като децата; използването на тийзър подход и други.

Курсът разглежда и още един важен проблем, свързан с маркетирането на медии – процес, важен както за развитието на медиите (включително като канал за комуникация), така и за рекламния пазар като цяло.

"Медийна реклама" приключва с анализ на глобалното развитие на медиите и някои бъдещи тенденции в тяхното развитие.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• взаимовръзката между медиите и рекламния процес

2) могат

• да анализират медийната среда в България

• да анализират професионално отделните носители и средства, както и комбинациите от тях и въз основа на това да реализират ефективни рекламни кампании


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

- Учебници за основи на рекламата

- Краят на рекламата каквато я познаваме - Серджо Зийман

- Лекционен курс

Средства за оценяване:

Екипен проект

Тест

Анализи