GENB059I Микроикономика

Анотация:

Главна цел на предлагания курс е да научи студентите "да мислят като икономисти". За това структурата на лекционния курс е изградена от ключовите концепции на фундаменталната икономическа теория, които всички икономисти, независимо от идеологическите си разбирания, приемат и използват в ежедневната си работа и анализи. Задачата е студентите да почувстват силата, полезността и красотата на микроикономиката като наука и да усвоят практико-приложните аспекти на икономическата теория. Курсът предлага базисни аналитични инструменти, които са необходими за ефективното участие на всеки в глобалния и бързо променящ се свят, в който живеем.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

следните ключови концепции:

анализ на търсенето и предлагането,

еластичност,

производствени разходи,

пазарни структури,

съвършена и несъвършена конкуренция,

факторни пазари,

пазарни дефекти.

2) могат

•да конструират криви на търсенето и предлагането, да изчисляват еластичността, да обясняват връзката между закона за намаляващата пределна полезност и закона на търсенето, да обясняват икономическите проблеми, стоящи пред фирмите, да обясняват как се определят цените на продуктите и ресурсите, да разискват характеристиките на четирите пазарни модела: съвършена конкуренция, монополистична конкуренция, олигопол и монопол, да дискутират икономическият ефект от разпределението на дохода и богатството, да разискват видовете пазарни дефекти и как те водят до намеса на държавата в пазара;

•да се ориентират в сложните връзки и взаимозависимости на микро равнище, да разпознават и идентифицират икономическите проблеми;

•да усвоят основните понятия и принципите на микро икономическия анализ;

•да се ориентират в различните възгледи и концепции при дискутирането на икономическите проблеми и да аргументират собствените си оценки и разбирания;

•да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция


Предварителни изисквания:

Да имат познания по география, история и математика от средното си образование.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Икономикс, авт. кол., изд.Тракия, 1998.

С. Ракарова, Пътеводител по микроикономика, НБУ, 2014.

С. Ракарова, Микроикономикс, І и ІІ част, изд. Тракия, 1999.

Коландър Д., Основи на икономиката. Микроикономика, Св. Климент Охридски, С., 2001.

1.Стиглиц Дж., Свободното падане, ИК УНСС, С., 2011.

2.Търоу Л., Бъдещето на капитализма, Изд. "В. Люцканова", С., 2000.

3.Рикардо Д., За принципите на политическата икономия и данъчното облагане, С., 1988.

4.Смит А, Изследване на природата и причините за богатството на народите, С., 1983.

5.Lipsey & Chrystal, Economics, , Oxford University Press, 2004.

6.Salvatore, Microeconomics, Theory and Applications, Oxford University Press, 2003.

7.Sloman, Economics, 6th ed., Prentice Hall, 2006.

8.Sloman, Smith, Economics Student Workbook, Prentice Hall, 2006.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа на студентите:

Свързана е с тематичния план и се представя на семинарите.

Изготвяне на реферат и презентация.

Средства за оценяване

(1) Текуща работа по време на занятията 30%

в т.ч. домашни разработки 15

участие в дискусии 15

(2) Реферат 20%

(3) Презентация 10%

(4) Изпитни тестове – два по 20% 40%

Провеждане на текущ контрол се прави систематично на всяко занятие, като се отчита качеството на разработките и участието в дискусиите.

Рефератът, написан и оформен на базата на предварително изложени изисквания, трябва да бъде предаден до определена дата. Обсъждане и защита се провежда на съответни семинарни занятия..

Изпитът е писмен под формата на тест, съставен от открити въпроси и кратко есе по зададена тема.