BAEB004 Стопанска история

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Стопанската история или еволюционният икономикс е най-динамично развиващият се клон на икономическата наука. Тя представляво основна методологична база за икономическия анализ на частните икономически дисциплини.

Главен предмет на Стопанската история е икономическият растеж във времето.

Основни понятия са икономически растеж, дълговременна конюнктура, икономически кризи (видове, динамика на икономическото развитие и пр.

Базова икономическа дисциплина.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

I. конкретното, реално развитие на стопанските процеси в историческа перспектива,

II. тенденциите и резултатите в еволюцията на стопанските структури и институции,

III. общите правила на икономическото развитие.

IV. факторите на икономическия растеж;

V. факторите за възникване на икономическите кризи и тяхната специфика на проявление, видовете икономически кризи

VI. особеностите на проявлението на правилата на икономическата динамика, на и икономическия растеж и стагнация в България

2) могат:

• да прилагат в настоящето световения и специфичния български исторически икономически опит,

• на базата на трайните, исторически доказани правила на икономическото развитие, да се ориентират в икономическата среда на отделните региони и държави в света в конкретно възникнали ситуации днес, както и да имат яснота относно очакванията си в икономически план при работа в тях.

• да намират с достатъчно висока степен на сигурност правилното решение в настояща ситуация на проблимите от икономическо естество.

• да определят възможностите за инвестиции и възвращаемост в даден ареал и стопански сектор;

• да определят вида на икономическите кризи и инструментите за тяхното преодоляване;

• да анализират на макроикономическо равнище икономическа ситуация;

• да определят перспективите на икономически растеж или стагнация.


Предварителни изисквания:
No

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. І.1. Предмет, методи и подходи в Стопанската история. Главни подходи в изследването и анализа на стопанско-историческите процеси. Основни школи и представители.
 2. І.3. Пространствена динамика на световното икономическо развитие. Светове-икономики. Определение. Правила на динамиката. България и Балканите в структурата и динамиката на световете-икономики. Темпорална систематизация на световното икономическо развитие. Стадии на икономичаския растеж. Видове икономически растеж.
 3. 1.4. Тренд-периодите. Вековна тенденция, Цикъл на Кондратиев. Правила на проявлението на най-големите циклични икономически движения и взаимодествието между тях. Особености на проявлението на цикъла на Кондратиев във всеки тренд-период. Литература по темите от Дял І: Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция І; Кацаркова, В., История на националното и световното стопанство, С. 2002, Лекция
 4. ІІ.1. Първи стадий на икономически растеж. Икономически структури през Средновековието в селското и градското стопанство. Характеристика на класическото затворено средновековно стопанство в Западна Европа. Характеристика на класическото османско средновековно стопанство. Специфики. Характеристика на средновековната икономичика на Изтока – Русия, Япония, Китай, Индия.
 5. ІІ.2 Паричното стопанство през средновековието. Пари, парични стандарти, финансови структури през Средните векове.
 6. ІV.1.1. Трети стадий на икономически растеж - Индустриалният преврат. Предпоставки и особености на Индустриалния преврат в Англия, САЩ, Франция и Германия. Водещи индустрии. Самоподдържащ се икономически растеж. Последиците за човека. Развитие на структурите и институциите на Индустриалната ера. Паричното стопанство в епохата на Индустриалния преврат в Западна Европа,
 7. ІV.2.1. Развите на икономиките на Франция (завършване на трети и навлизане в четвърти стадий), Англия и Германия, (четвърти стадийи) и САЩ (завършване на четвърти стадий и навлизане в пети стадий).Индустриален преврат на Русия, Япония и Канада.
 8. ІV.2.2. Великата депресия от 1873-1900 г.
 9. ІV.2.4. Икономиката на Първата световна война. Икономиката на големите държави, икономика на България по време на войната.Промени в световното и националните парични стопанства, 1914 – 1920 г. Литература по темите от ІV.2.3.
 10. IV.3.1. Следвоенната икономическа депресия.
 11. ІV.3.2., Икономичесдко развитие в периода 1920 - 1929 г.
 12. ІV.4.3. Икономически причини за Втората световна война. Икономиката на Втората световна война, 1939 – 1945 г. Икономиката на България по време на Втората световна война
 13. ІV.4.4. Икономическо развитие в държавите от Източна и Югоизточна Европа. (1944 -1951 г.).
 14. 4.5. Паричната система от Бретън Уудс. Паричната система на държавите с централизирана планова икономика.
 15. 5. Икономическото развитие от 1951 г. до 1972 г. ІV.5.1. Икономическо развитие на челните държави с пазарно стопанство. Навлизане в Пети стадий на икономически растеж

Литература по темите:

Литература

Hughes, H., Contemporary Europe. A History, New Jersey, 1974.

Cambridge Economic History of Europe, 1965.

Industry and Development, Global Report 1989/1990, UNIDO

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 11.

ІV.5.2.Икономическо развитие на Съветския съюз - Четвърти стадий на икономически растеж на Русия.

Литература

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

International Monetary Fund, Annual Reports.

ІV.5.3. Икономическо развитие на държавите с централизирана планова икономика

от Европа, Азия и Америка. Особености на икономиката на България.

Литература

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

ІV.5.4. Икономическо развитие на държавите от Третия свят.

Литература

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 8.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

ІV.6. Световното стопанство от 1972 г. до наши дни

ІV.6.1 Депресията от 1972г. - 1976 г. в държавите с пазарно стопанство.

Литература

Аврамов, Р., Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави през 70-те и 80-те години на ХХ век, В: Сб. Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави, С. 1986.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 12.

ІV.6.2. Депресията от 1980г. - 1982 г. в държавите с пазарно стопанство.

Литература

Аврамов, Р., Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави през 70-те и 80-те години на ХХ век, В: Сб. Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави, С. 1986.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 12.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

ІV.6.3. Паричната система от Ямайка.

Литература

Economic Survey of Europe, New York, 1990.

От пясъчния часовник до кибернетичната реалност. (История на парите)

ІV.6.4. Кризата на икономиките на държавите с централизирано планово стопанство

(Средата на 80-те години на ХХ век и разпадане на системата от национални планови икономики. Самозараждане на институциите на пазарната икономика. Ролята на държавата.)

Литература

!20 години Българска народна банка, С. 1999

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 11.

International Monetary Fund, Annual Reports.

ІV.6.5. Състояние на българското стопанство.

Дълговата, паричната, индустриалната и аграрната криза в България. Частна инициатива и държава в стопанската сфера от 1989 до наши дни в България – политика, институции, източници за развитие.

Литература

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Аврамов, Р., Стопанският ХХ век на България, С. 2001.

Аврамов, Р., Кризата в България, С. 1998,

Статистически годишник на република България

International Monetary Fund, Annual Reports. Библиотека на НБУ.

Основна литература

Кьосева, Н., Стопанска история, учебник, издателство на НБУ, С. 2007.

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 141-146.

Айзенхауер, Д., Кръстоносният поход в Европа, С. 1986.

Cloth, Shepherd, Economic History of the Western Civilization, 1959

Экономическая история капиталистических стран, М. 1989.

Berend, I, G. Ranki, Economic Development in East-Central Europe in XIX and XX centuries, 1974.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Статистически годишник;

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

Н. Кьосева, Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 184-189.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Кьосева, Н., Банковото дело в историческа перспектива, сп. Алтернативи, издание на УНСС, кн. 4 - 6, 2000, с. 49-54.

Friedman, M., Ana Jacobson-Shcwartz, A Monetary History of the USA 1861-1960.

Навлизане в Пети стадий на икономически растеж на Англия, Франция, Япония, Германия, Италия,

Hughes, H., Contemporary Europe. A History, New Jersey, 1974.

Cambridge Economic History of Europe, 1965.

Industry and Development, Global Report 1989/1990, UNIDO

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 11.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

International Monetary Fund, Annual Reports.

Средства за оценяване:

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Тест 1- 50 %

Тест 2 – 50 %

Форми на оценка: /контролни; тестове; участие и активност на студента по време на занятия; разработване на сценарий, проект, курсова работа, обзор, решаване на казус; решаване на задачи, самостоятелни задания/.

6. Дата на провеждане на текущия контрол.

Тест 1 –Девета седмица

Тест 2 – Четиринадесета седмица

7. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

Тестовете обхващат учебния материал, като първия е върху 50% от него, а втория върху останалите 50%.