BAEB312 Бизнес комуникации

Анотация:

През есенен семестър 2015/2016 г. ще се проведе за втори път междудепартаментния семинар: "Презентация - един термин, разнородни значения в различните направления”.

Водени от интердисциплинарния характер на представянето пред публика и презентирането решихме да се съберем на едно място четирима специалисти с своите сфери, които да представим основни моменти в презентациите и представянето пред публика.

Целта ни е да ви въведем в спецификата на процеса на презентиране и кратко представяне пред публика, психологическите процеси и справянето със стреса.

Независимо дали ще правите презентация на курсова работа, проект, дипломна работа, идея, фирма или бизнес предложение ще ви научим да се разбирате основните функции на презентациите, да поставяте точните цели, да визуализирате идеите и думите си, да стоите добре пред публиката и да изглеждате добре.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да улесни студентите при подготвянето и представянето на ефективни презентации пред различни групи.

• Да подпомогне ефективното управление на срещи и модерирането на дискусии по време на презентации.

• Участниците да могат да приложат теоретичните техники за планиране на презентации в практически ситуации.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Видове презентации и видове цели. Формулиране на целта на презентацията според аудиторията.
  2. План за подготовка. Подготовка на материалите. Събиране на идеи.
  3. Структура на презентацията. Организиране на информацията и идеите. Ключови моменти в презентацията.
  4. Визуална комуникация – как да илюстрираме идеите си;
  5. Избор на помощни средства – илюстрации, статистики, истории, помощни предмети.
  6. Езикът на облеклото – как изглеждаме, как се съобразяваме с обстановката, аудиторията и темата на презентацията;
  7. Езикът на тялото и как да се спраим със стреса от представяне пред публика
  8. Публично говорене - правоговор и реторика

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА

Монографии и книги:

Аврамов, В., Комуникационната политика на фирмата, С., Изд. “Сиела”, 2001

Дракър, П., Практика на мениджмънта. С., Изд. “Класика и стил”, 2001

Българска рекламна енциклопедия, С., Изд. “Сиела”, 2001

Пийз, А., Гарнър, Ал., Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите, С., 2000

Люис, Д., Тайният език. Мълчаливите послания. Магията на успеха, С., Изд. “Кръгозор”, 2001

Кавазаки, Г., Как да побъркате конкурентите си. С., Изд.”Принсепс”, 1998

Пийз, А., Пийз, Б., Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния – Защо мъжете не чуват, а жените не могат да се ориентират по карта, С., Изд. “Сиела”, 1999

Лоундз, Л., 92 трика на тайния език. Малките номера на големите победители. С., Изд. “Кръгозор”, 2002

Грос, Д., и сп. “Форбс”, Най-големите бизнес истории на всички времена, С., Изд. “Кибеа”, 2000

Шминке, Д., Кодекс на мениджъра-воин, С., Изд. “Класика и стил”, 2002

Минков, М., Защо сме различни, С., 2002

Рейч, Р., Бъдещето на успеха, С., Изд. „Рой Комюникейшън”, 2002

Траут, Дж., Големите проблеми на големите търговски марки, С., Изд. „ИнфоДАР”, 2003

Вилхелм, Р., Умението да говорим пред публика, В. Търново, Книгоиздателство „Сириус 4”, 2003

Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч., Да се носиш по вълните на културата, С., Изд. „Класика и стил”, 2004

Брестничка, Р., Управление на търговските марки, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2004Бизнескомуникациии, поредица Harvard Business Essentials, С., Изд. „Класика и стил”, 2004

Гудброт, Х., Митева, К., Наръчник за професионална комуникация, С., Изд. „Сиела”, 2005Наемане и задържане на добрите хора, поредица Harvard Business Essentials С., Изд. „Класика и стил”, 2005

Мавродиева, И., Академично писане, С., ИК „СемаРШ”, 2005

Биър, М., Преговорите, С., 2005

Зийман, С. Как да вземаме правилните решения, С., 2005

Томс, Ж., Интернет рекламата, С., 2005

Руменчев, В., Невербалните комуникации в публичната

реч и деловото общуване, С., 2006

Дракър, П., Мениджмънтът в следващото общество, С., 2006

Публична комуникация, глобализация и демокрация, състав. и научна ред. Златева, М., Петев, Т., СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006

Алексиева, С. Бизнескомуникации, С., 2006

Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С., 2006

Абаджимаринова, Р., Търговска марка – бренд, С., 2006

Пийз, А., Въпроси и отговори – Как да стигнем до „да” в мрежовия маркетинг, С., 2006

Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнескомуникации, С., 2006

Сааб, А., Бизнес етикет, С., 2006

Розенберг, М., Общуване без агресия, С., 2007

Мавродиева, И., Как да презентираме успешно?, С., 2007

Минков, В., Мидова, П., Спасов, М., Иванов, И., Търговски комуникации, Свищов, 2007

Ефтимова, А., Ефективната невербална комуникация, С., 2008

Хогън, К., Спийкмън, Дж., Скрито убеждаване, С., 2008

Хийт, Ч., Хийт, Д., Направено да се запомни, С., 2008

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2008

Борисова, Л., Ведър, Й., Писмени и устни комуникации, С, 2008

Вем, А., Езикът на жестовете, С., 2009

Маккей,М., Дейвис, М., Фенинг, П., Посланията. Комуникационнните умения, С., 2009

Шипли, Д., Шуолби, У., Интернет етикет, С., 2009

Комуникацията, която информира и влияе (Harvard Lusiness School Press), С. 2009

Мезрич, Б. Фейсбук - милиардери по неволя, с., 2010

Лоундз, Л., Изкуството на общуването, С., 2010

Русев, П., Властта на хората,С., 2015

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2016

Пейчева, М., А. Вейсел, В. Динева. Корпоративна социална отговорност - теория, отчетност и одит. С., 2016

Лъкет, О. М. Кейси. Социалният организъм, С., 2017

Алексиева, С. С. Темелкова. Изграждане на имидж на туристическа дестинация. С., 2019

Котлър, Ф. Х. Картаджая, И. Сетиуан. Маркетинг 4.0: От традиционното към дигиталното, С., 2019

Интернет източници:

http://www.bia-bg.com

http://www.bcci.bg

http://www.irc.bg/bg

http://www.ced.bg

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

http://www.mfa.bg

http://www.mi.government.bg

http://www.isoc.bg

http://www.bblf.bg

http://www.bam.bg

http://www.eabg.org

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://www.nsi.bg

http://portal.eatonweb.com

http:// blog.start.bg

http://freelog.cuil.bg/whatis.html

http://technocrati.com

http://media-journal.info