RESB602 Гражданско общество и противодействие на корупцията в местната администрация

Анотация:

Курсът предоставя научни знания за съществуващите рискове, юридически и социални механизми за противодействие на корупцията в местната администрация. Чрез учебното съдържание се придобиват и практически умения по разпознаване на корупционно поведение, анализ и противодействие на индивидуални и групови коруционнни прояви.

Курсът цели и възпитание в гражданска позиция, като идейна основа на гражданското общество, което е коректив и помощник на официалната държавна власт при противодействието на корупцията в местната администрация.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Бакалов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания за: юридическите и социалните механизми за противодействие на корупцията в местната администрация;

2) умения за: разкриване и анализ на корупционни прояви в местната администрация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения за:

• системата за вътрешна сигурност;

• административното деление на страната;

• наказателното правораздаване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Обща характеристика на гражданското общество. 2. Основни органи и правомощия на местната администрация. 3. Организационни принципи за противодействие на корупционната престъпност. 4. Структура и функции на икономическата полиция. 5. Общи положения на превенцията и разкриването на корупционни престъпления. 6. Противодействие на корупцията като антисоциално явление. 7. Обща спецификация на противодействието на корупционни престъпления. 8. Спецификация на предмета на документиране при корупционни престъпления. 9. Основни характеристики на организирана престъпна група. 10. Същност и значение на тактическия криминален анализ. 11. Първоначална оценка на данните по системата “4х4”. 12. Подреждане и онагледяване на оперативната информация. 13. Аналитичен стадий на тактическия криминален анализ. 14. Синтетичен стадий на тактическия криминален анализ. 15. Характерни изисквания към тактическия криминален анализ.

Литература по темите:

1. Миланов, Ж. Местно самоуправление, изд. София, 2000г.

2. Ненкова, Пр., Контролиране на общинския дълг в България, Сп. БИП, 2004/8

3. Панова, П. Илкова, Р. Корупционни престъпления, изд. Сиби, София, 2006г.

4. Пенев, Й. Тактически криминален анализ за разкриване на организирана престъпна група, изд. АМВР, София, 2011г.

5. Пенев, Й. и авт. к-в Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност, АМВР, София, 2009г.

6. Пенев, Й. и авт. к-в Противодействие на организираната престъпност, АМВР, София, 2011г.

7. Сивков, Цв. Защита на правата и интересите на общините, изд. София, 2000г.

8. Европейска харта за местно самоуправление

9. Закон за местното самоуправление и местната администрация

10. Закон за министерството на вътрешните работи

11. Конституция на Република България

12. Конвенция на организацията на обединените нации срещу корупцията

13. Наказателен кодекс

Средства за оценяване:

Два теста при следните изисквания:

• Време за попълване: 30 минути

• Отличен: 0-2 грешки

• Много добър: 3-5 грешки

• Добър: 6-8 грешки

• Среден: 9-11 грешки

• Слаб: 12 и повече грешки

• Всеки въпрос има само един верен отговор

• Отбелязването на верен отговор е с ограждане

• Ограждането на повече от един отговор е грешка