MBAM203 Световна финансова система

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основни понятия и въпроси на международната финансова система, валутния пазар, европейската икономическа и парична интеграция и участието на България в международната парична система.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• .....основни понятия и концепции в областта на международната финанси.

• .....основни тенденции в развитието на международната финансова система.

2) могат:

• .......да подготвят анализи в сферата на международните финнаси.

• ...да правят прогнози за развитието на международната финансова система.......................


Предварителни изисквания:
Макроикономика, Международна икономика,

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Еволюция на паричните форми. Международни пари
  2. Финансов пазар и икономическа политика
  3. Международна финансова система – еволюция, съвременно развитие, проблеми
  4. Международни финансови организации – създаване, мисия, роля на Световната банка и Международния валутен фонд
  5. Европейска валутна и парична интеграция – развитие, проблеми и перспективи
  6. България в международната финансова система

Литература по темите:

• Масларов, С. и колектив. Глобални пари и финанси, НБУ, С., 2011

• Пилбийм, К. Международни финанси, FTP, С. 1995

• Стоименов, М. Международни финанси, ”Очи”, С.2010

• Неновски, Н. Паричният ред. Критика на теорията на парите, Сиела, С., 2007

• Багус, Ф. Трагедията на еврото, МаК, С., 2011

• MOODLE

• www.imf.org

• www.bis.org

• www.ime.bg

• http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm;

• http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Средства за оценяване:

.