MBAM733 Социални финанси

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите със същността, принципите, развитието и ролята на социалните финанси в съвременната икономика и финансова система. В него се разглеждат различни институции и форми на социалните финанси. Специално внимание е отделено на връзката между социалните финанси и развитието на социалния бизнес в Европа през последните години, както и на перспективите и предизвикателствата пред тях.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Особеностите, възникването и развитието на институциите и формите на социалните финанси.

• .съвременни тенденции в развитието на социалните финанси в Европа и света.

2) могат:

• Анализират процесите и тенеденциите в сферата на социалните финанси.

• Да развиват проекти за социален бизнес.


Предварителни изисквания:
• Макроикономика

• Микроикономика

• Въведение във финанситеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Парите като социална институция
  2. Възникване и особености на социалните финанси
  3. Традиционни институции на социалните финанси
  4. Нетрадиционни институции и монетарни иновации
  5. Същност и еволюция на микрофинасите
  6. Местни (локални) и комплементарни пари
  7. Криптопари
  8. Социални пари и развитие на социален бизнес в Европа

Литература по темите:

• Неновски, Н. (2007). За парите като институция. София: Българска макроикономическа асоциация.

• Маринова, Ц. (2018). Тенденции и перспективи пред социалните пари в Европа. Сп. Социологически проблеми 2018(2).

• Blanc, J. (2018). Les monnaies alternatives. Paris : La Découverte.

• Blanc, J. (2016). Les monnaies locales : un bilan d’étape. Laviedesidees.fr. European Commission. (2011). Social Business Initiatives, Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation. SEC(2011) 1278 final.

• Fourel, C., J-P Magnen, N. Meunier. (2015). D'autre monnaies pour une nouvelle prosperité. Le Bord de l'eau.

• Fuentes, F., (Ed.). (2014). Introduction to ethical finance and responsible investments. Price project

• Seyfang, G. (2012). Tackling social exclusion with community currencies: learning from LETS to Time Banks. IJCCR.

• Zelizer, V. (1989). The Social Meaning of Money: "Special Monies". The American Journal of Sociology, 95(2), 342-377.