MBAM239 МСП в международния бизнес

Анотация:

Курсът е насочен е към запознаване на студентите с особеностите при създаване, развиване и финансиране на микро-, малки и средни фирми в България и други държави в света. Предвидени са часове за самостоятелна и практическа работа и дискусии по актуални теми в предметната област на курса.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1.особеностите за малкия и среден бизнес в България и във водещи търговски партньори на страната;

2.формите за финансиране на микро-, малки и средни предприятия.

могат:

1.да разбират и използват основните понятия в областта на малкия и среден бизнес в България и Европейския съюз.

2.да преценяват съществуващите ограничения в икономическата политика и пазарни условия.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в курса
  2. Особености при микро-бизнеса в България и света
  3. Особености при малките предприятия в България и света
  4. Особености при средните предприятия в България и света
  5. Форми на финансиране на микро- и малките предприятия
  6. Форми на финансиране на средните предприятия
  7. Европейските фондове за малките и средни предприятия
  8. Решаване на казуси за създаване и развитие на малките и средни предприятия
  9. Решаване на казуси за финансиране на малките и средни предприятия
  10. Текущо оценяване

Литература по темите:

Анализи и публикации на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, http://www.sme.government.bg/

Анализи и публикации на Министерството на икономиката, в частта за малкия и среден бизнес, https://www.mi.government.bg/bg

Тодоров, К. Стратегическо управление на малките и средни фирми, Т1 и Т2, Сиела, 2001 и 2017 г.

Munro, D. A Guide to SME Financing, Palgrave Macmillan, 2013.

James, L. Sustainability Footprints in SMEs: Strategy and Case Studies for Entrepreneurs and Small Businesses, Wiley, 2015.

Longenecker, J., J. William Petty, L. Palich, F. Hoy. Small Business Managagement, 2014.